ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2232 Türk Hackerlardan Avustralya`ya Saldyry
Türk bilgisayar korsanlary, Avustralya`nyn en büyük sigorta ?irketlerinden birinin internet sitesini çökerterek sitenin giri? sayfasyny de?i?tirdi. The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, AAMI ?irketinden yapylan açyklamada, Türk bilgisayar korsanlarynyn siteyi bu sabah çökertti?i, mü?teri hesap detaylaryna ise girilmedi?i bildirildi. ?irket sözcüsü, siteye girmek isteyenlerin, bilgisayar korsanlary tarafyndan ba?ka bir adrese yönlendirildi?ini, sitenin eski haline getirilene kadar bir süre kapaly kaldy?yny söyledi. De?i?tirilen sayfada, bilgisayar korsanlarynyn kendilerini "Ay Yyldyz Ekibi" olarak tanyttyklary ve "Ysrail, çocuklary öldürmeye son ver" mesajynyn yer aldy?y belirtildi.
 
Okunma:2234 Ampulü patlatan Türk bulu?u
Türk ara?tyrmacylar, Edisonun icat etti?i ampule alternatif nanoteknoloji ürünü y?yk kayna?y üretti. Bu müthi? bulu? Bilkentli ara?tyrmacylaryn imzasyny ta?yyor. ”Ayarlanabilir beyaz y?yk” teknolojisi ile Edison’yn icat etti?i Ampuller tarih olacak. Edison’yn ke?fi olan ampuller ysyyy y?y?a dönü?türüyordu. Türk imzasy ta?yyan bulu? ise üretilen nanokristalli ledler ile elektrik enerjisini direkt y?y?a çeviriyor. LED (Light Emitting Diode, I?yk yayan Diyot) tabanly y?yk kaynaklarynyn ömrü 23 yyl sürecek. Türklerin müthi? bulu?u otomobillerin aydynlatma sistemini de kökten de?i?tirecek. Üstelik bu yeni y?yk kayna?y yüzde 90 oranynda enerji tasarrufu sa?lyyor. Yeni bulu?, enerji tasarrufu ile küresel ysynma sorununa da çözüm yolunda katky sa?layacak. Bu müthi? çaly?ma, dünyanyn en prestijli
 
Okunma:2234 Beklenen oldu Intel fiyatlary dü?ürdü
Intelin 22 Nisan indirimlerinden sonra 22 Temmuz indirimlerini de ülkemizde ilk bildiren haber sitesi olmanyn gururunu ya?yyoruz. Zira 22 Nisan indirimleri aylar önceden haber yapan biz Donanym Haber editörleri 22 Temmuz ile ilgili Intelin fiyat indirim planyny ilk haber yapty?ymyzda konu ile ilgili olarak görü?tü?ümüz Intel yetkilisi böyle bir geli?me hakkynda yorum yapamayaca?yny belirtmi? zira Intelin yeni politikasy gere?i fiyat indirimlerini artyk önceden basyn ile payla?mama karary aldy?yny ifade etmi? biz ise olasy indirim oranlaryny yetkili ile payla?my?tyk. Aylar öncesinden yapty?ymyz haberler dün itibariyle gerçekle?ti ve Intel yeni bir fiyat indirimine daha gitti. Daha önce yapty?ymyz habelerimizde de belirtti?imiz üzere i?lemci devi Intelin yeni fiyat indirimleri özellikle ç
 
Okunma:2233 Dünya devine hafyza karty Türkiyeden
Ba?ta Hewlett-Packard (HP) olmak üzere dünyanyn önde gelen bili?im firmalaryna hafyza kartlary üreten SimpleTech, artyk Türkiye pazarynda da boy gösterecek. Markanyn Türkiyedeki da?ytymcysy ve temsilcisi olan CHS Bili?im Hizmetlerinin genel müdürü Nader Heyat, ürün yelpazelerinin özellikle son kullanycy ve küçük i?letmelere yönelik oldu?unu söyledi. Dünyanyn pek çok bili?im firmasynyn tek ürün sa?layycysy konumunda olan SimpleTechi Türkiyeye getirmekten dolayy mutlu olduklaryny aktaran Heyat, ?irketlerin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlary, sunucu ve a?larynyn bir üst modele geçi?inde ihtiyaç duyulan bellek ihtiyaçlaryna da cevap verdiklerini kaydetti. Markanyn ürün yelpazesi, ta?ynabilir USB bellekler, cep telefonlary, dijital foto?raf makineleri, PDA ve ta?ynabilir müzikçalarlar için h
 
Okunma:2233 Google Analytics Artyk Türkçe
Google güçlü internet analitik çözümü Google Analyticsin Türkçe sürümünü kullanyma sundu. Y?letmelere dönük ücretsiz bir çözüm sunan Google Analytics, ?irket yöneticilerinin, pazarlamacylaryn ve internet sitesi sahiplerinin, sitelerine eri?en kullanycylarla nasyl bir etkile?im içinde olduklaryny anlamaya yardym etmeyi ve bu yolla da internet üzerinden ticaretin potansiyelini en üst düzeye çykarmayy amaçlyyor. Google Analyticsin Türkçe sürümü kullanycylara e-posta yolu ile raporlama, ki?iye özel denetim masalary olu?turma, geli?tirilmi? harita gösterimleri ve önemli bilgilere daha kolay eri?im imkany sa?lyyor. Google Analyticsin Türkçe sürümünde veriler farkly raporlama yöntemleri ile kullanycylaryn tercihine sunuluyor. Böylece kullanycylar internet sitesi yönetimi ve Google AdWords&#
 
Okunma:2233 Yeni Windows 2010da piyasada
Microsoft yeni i?letim sistemi Windows 7yi 2010 yylynda piyasaya sunaca?yny açyklady. Bugüne kadar piyasada Micosoft Windows 7nin 2010 ile 2012 arasynda bir tarihte saty?a sunulmasy beklendi?ne dair söylentiler dönüyordu. Bu hafta içi Orlandoda yapylan Microsofts Global Exchange (MGX) kongresinde, Microsoft Windows 7nin 2009 yyly sonu ve 2010 yylynyn ilk günleri arasynda bir tarihte piyasaya çykaca?y tüm dünyaya duyuruldu. Toplantyda Windows 7 hakkyndaki ilk bilgiler de verildi. Windows 7 i?letim sistemi hem 32bit, hem de 64bit sistemler için özel olarak piyasaya çykacak. Sunucu bilgisayarlar için a?ylmasy oldukça güç bir güvenlik duvary ve sistem monitörünü baryndyracak olan Windows 7, uygulamalary kullanycylarynyza bir servis olarak da?ytmanyyy, bilgisayar yönetimini esnekle?tirmey
 
Okunma:2233 Ynternet hyz rekoru
Ynternet hyz rekoru Ysveçte ya?ayan 75 ya?yndaki bayan Sigbritt Lothbergin evinde kyryldy. Ynternet hyz rekoru Ysveçte ya?ayan 75 ya?yndaki Bayan Sigbritt Lothbergin evinde kyryldy. Ysveçin Karlstad ?ehrinde ya?ayan Lothbergin evinden internete saniyede 40Gbit hyzla ba?lanyldy. Sadece 2 saniyeden daha az bir zamanda, bir DVD filmin tamamyny ev bilgisayaryna indirmeye olanak tanyyan rekor ba?lanty hyzyna ba?lantyda yeni bir modülasyon tekni?i kullanylmasy ile ula?yldy. Bölgenin internet sa?layycysynyn teknik birimi ve Lothbergin donanym uzmany o?lu (hayyrly evlat) tarafyndan gerçekle?tirilen ba?lanty ?u ana kadar dünyada yakalanan en yüksek internet ba?lanty hyzy olarak tarihe geçti.
 
Okunma:2233 En pahaly internet Türkiye’de
Ekonomik Y?birli?i ve Kalkynma Te?kilaty’nyn (OECD) yayynlady?y bir rapora göre, üye ülkeler arasynda saniyede megabit ücreti bakymyndan en ucuz geni?bant internet hizmeti Japonya, en pahalysy ise Türkiye’de bulunuyor.ANKARA - Üye ülkelerin internet kullanycylarynyn yüzde 60’ynyn geni?bant hizmetinden faydalandy?y belirtilen OECD’nin Aralyk 2006 verilerine göre hazyrlanan ve 30 ülkenin bulundu?u raporunda, fiber optik ?ebeke a?yna geçen ülkelerde daha dü?ük fiyata en yüksek hyzda hizmet alynabildi?ine dikkat çekildi.Japonya’da kullanycylaryn 100Mbps (1 mbps: saniyede 10 milyon bit) hyzyyla ba?landyklary ve bunun OECD ortalamasynyn 10 katyndan fazla oldu?u kaydedilen raporda, saniyede megabit ücreti bakymyndan 0,22 dolarla en dü?ük fiyatyn Japonya’da, en
 
Okunma:2234 Çin’de bilgisayar oyunlaryna synyrlama
Çin Hükümeti gençlerin internette oyun oynayarak geçirdikleri zamany synyrlamak için bir kampanya ba?latty. - Yeni uygulama do?rultusunda hükümet, Çin’de internet oyunlary üreten ?irketlerin kullanycylara kimlik bilgisi sormasy kararla?tylyrdy. Buna göre ?irketler, 18 ya? altyndakilerin 3 saatin sonunda oyunu byrakmalaryny ve “uygun bir fiziksel egzersiz” yapmalaryny bildiren bir program da yüklemek zorunda kalacak.E?er kullanycylar oyuna devam ederse, yüklenen program oyunda kazanylan puanlaryn yarysyny silecek. 5 saatin sonunda hala oyunu burakmamy? olan kullanycylarynsa, tüm puanlary silinecek. Çin Hükümeti’nin Basyn ve Yayyn Ydaresi’nden yapylan açyklamaya göre uygulama, oyun ba?ymlyly?yyla sava?mayy, “Ynternet ortamyny temizlemeyi” ve ̶
 
Okunma:2234 Bilgisayary, damada yenilmez yaptylar
Bilim adamlary, yakla?yk 500 milyar kere milyar kombinasyonun tamamyny yükleyerek, bilgisayary dama oyununda yenilmez kylmayy ba?ardy. WASHYNGTON - Amerikan “Science” dergisinin son sayysyna göre, Kanada’daki Alberta üniversitesinden yazylym uzmanlary, bilgisayara “Chinook” adyny verdikleri bir yazylym yükledi. Damadaki bütün varyasyonlar yüklenen bilgisayar, böylece “bile?i bükülmez” hale geldi. Uzmanlara göre, usta bir dama oyuncusu, “Chinook”u asla yenemeyecek. Ekibin ba?kany Jonathan Schaeffer, “bilgisayar teknolojisi ve yapay zeka alanynda çytayy yükselttiklerini” belirtti. Schaeffer, yazylymy hazyrlarken, dünyanyn önde gelen damacylarynyn tecrübelerinden yararlandyklaryny bildirdi. Dama programy için 1989 y
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Ek Yazılım
  Ati
  Asus Onboard
  Ekran Kartı
  Packard Bell
  HP
  Fujitsu Siemens
  Dell
  Datron
  Casper
  BenQ
  Asus
  Acer
  Dizüstü Bilgisayarla
  Diğer Aygıtlar
  Cd-Dvd
  Yardımcı Programlar
  Video Düzenleme Araç
  Tüm İşlevler Tek Pro
  Ses Yazılımları ve T
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.