ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2238 Uçak yerine uçan daire geliyor
Hava mühendisleri çevreye daha az zarar veren uçaklar tasarlayarak uçu?la ilgili kavramlarda kökten de?i?imler planlyyor. Bunlardan bir tanesi de gelece?in çevre dostu uçan daireler. Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi üyesi Etnel Straatsma, kanatlary olan silindir bir gövdeden kurtulmak istedi?ini belirtti. Straatsma’ya göre gelece?in uça?y uçan daire ?eklinde olacak. Straatsma ve di?er mühendisler daha hafif maddeler kullanarak çevre dostu pervaneli uçaklara geri dönmek gibi projeler üzerinde de çaly?yyor. Straatsma ayny zamanda, yüzde 50 daha az karbondioksit üreten çevre dostu uçaklar tasarlamayy amaçlayan CleanEra (TemizÇa?) projesinin ba?kany. Projenin “greenliner” ögesinin, havayy kirleten unsurlaryn oranyny ve sesi azaltan tasarymy ise uça
 
Okunma:2234 Y?te en son teknoloji harikasy
Ba?döndürücü bir hyzla ilerleyen teknolojik geli?melere son günlerde bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar, özellikle sava? alanlarynda kullanylmak üzere günümüzdekilerden çok daha farkly ve kullany?ly bir ambulans üretmek için kollary syvadylar. Henüz proje a?amasynda olan bu ambulans helikopter ile ister Amazon’un balta girmemi? ormanlarynda ister Newyork’un göbe?inde, yani dünyanyn neresinde olursa olsun tybbi ihtiyacy olan herkese ula?ylarak typ alanynda yeni bir dönem açylmasy hedefleniyor. 1950li yyllarda hayata geçirilmek istenen fakat bir türlü ba?arylamayan uçan jip prototipinden esinlenerek tasarlanan bu ilginç aracy günümüz helikopterlerinden ayyran en temel özellik pervanelerin iç tarafa monte edilmi? olmasy. Daha çok sava? alanlarynda kullanylmak üzere tasarlana
 
Okunma:2233 Y?te gelece?in bilgisayary...
Gün geçtikçe geli?en teknolojinin en önemli ürünlerinden olan bilgisayaryn çevreye zarar verip vermedi?i yyllardyr tarty?ylan bir konu. Peki bir bilgisayary tamamen çevre dostu haline getirmek mümkün mü? Y?te cevaby... 2009 yylynda dizüstü bilgisayar saty?ynyn 150 milyona ula?aca?y öngörülüyor. Bir dizüstü bilgisayaryn en verimli çaly?ma döneminin ortalama 3 yyl oldu?u ve dolayysyyla her bireyin 3 yylda bir bilgisayaryny yeniledi?i varsayylyrsa, yakynda dünyanyn bir bilgisayar çöplü?ü haline gelmesi kaçynylmaz görünüyor. Uzmanlar, yeni geli?tirilen bir sistemle bilgisayarlary 3 yylda bir çöpe atarak çevreye zarar vermek yerine ba?tan a?a?y çevre dostu haline getirmenin mümkün oldu?unu bildiriyorlar. Y?te yeni, çevre dostu bilgisayarlary di?erlerinden ayyran özellikler: - Bi
 
Okunma:2233 Vista DVD’si üzerindeki adamlar kim?
Kwisatz isimli biri tarafyndan Windows Vista DVDsi üzerinde üç tane adamyn resmi ke?fedildi. Bu adamlar kim? Bill Gates bu adamlar ve resim hakkynda bir bilgiye sahip mi? Bu günlerde internet ve bilgisayar çevrelerinde bu garip durum konu?uluyor. Bugüne kadar Microsoft CDleri veya DVDleri üzerinde rastlanmadyk bir olay. Sadece bir espiri, ?aka veya kendini be?enmi?lik olarak algylanabilecek bu durum herkesçe ho? görülsede bu adamlaryn kim oldu?u sorusu kafalary kurcalamyyor de?il. Kwisatz sahip oldu?u Nikon 5700 foto?raf makinesiyle elinden geldi?ince DVDye zoom yapmy? bulunuyor. Ki?ilerde ortada. Ayny zamanda DVD baskysynyn üzerinde bu adamlaryn resmi dy?ynda ba?ka holografik resimler oldu?unada ?ahit olmu?, fakat onlaryn ne tarif etti?i konusunda tam bir bilgiye sahip olamamy?.
 
Okunma:2234 Cep telefonunuz tehdit altynda!
Bilgisayarlardan sonra ?imdi de cep telefonlary virüs tehdidi altynda... Ylk ‘cep virüsü’ olarak bilinen ve Bluetooth ba?lantysy ile bula?an Cabir, 1 yylda 20 kadar ülkeye yayylmy? ve onbinlerce telefonu tahrip etmi?ti. Ylk virüsün ortaya çykty?y 2004 yylyndan bu yana ise –sürekli geli?en teknolojinin bir dezavantajy olarak – tam 175 çe?it virüs piyasaya yayylmy? durumda. Son günlerde Avrupa’nyn çe?itli ülkelerinde yüksek telefon faturalary konusunda, yo?un ?ikâyetler olu?masy cep virüslerini yeniden gündeme ta?ydy. Yetkililerden gelen açyklamaya göre, hem telefonlarynyza hem de bütçenize ciddi zarar verme kapasitesi bulunan 2 yeni virüs, ülke ülke dola?yyor. Cevapsyz arama ?eklinde telefona syzan virüs, numara geri arandy?ynda aktif hale geliyor ve yapty?ynyz o arama faturanyza
 
Okunma:2233 Yurtdy?yndaki sitelere eri?im hyzlanacak
Türk Telekom, yurtdy?ynda açty?y POP noktalarynyn sayysyny artyryyor. Kullanycylar YouTube, Google, Yahoo gibi sitelere daha hyzly eri?im sa?layabilecekler. 2007 yylyny altyapyya yatyrym yyly ilan eden Türk Telekom, geçti?imiz haftalarda açyklady?y 3.4 milyar dolarlyk altyapy yatyrymy ile yurtiçi ses ve veri ileti?imini iyile?tirmeye ba?lamy?ty. Bu çaly?malaryny yurtdy?yndan Türkiye’ye gelen ses ve veri trafi?i üstünde de hyzlandyran Türk Telekom, dünyanyn birçok ülkesinde ses ve veri iletimini hyzlandyryp daha kaliteli hale getiren POP (Point of Presence) noktalary açmaya ba?lady. Türk Telekom mü?terilerine daha kaliteli hizmet vermek amacyyla, dünyada internet trafi?inin bulu?tu?u ve de?i?ti?i noktalarda faaliyet gösteren ?irketlerle anla?malar yaparak, web sitelerine daha hyzly v
 
Okunma:2233 Yeni indirimli ADSL tarifeleri açyklandy!
TTNet, Türk Telekomun yeni toptan ADSL fiyatlandyrmasyna paralel olarak Tüm Türkiyede son zamanlaryn en büyük indirimini gerçekle?tirdi. Yeni indirimlerden sonra limitsiz ADSL fiyatlarynda yüzde 50ye varan oranlarda indirim gerçekle?ti: 1 megabit limitsiz ADSL ba?lantysy 49, 2 megabit 69, 4 megabit ise 89 YTLye son kullanycyya ula?acak!Türk Telekomun 1 A?ustos 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni toptan ADSL fiyatlaryna paralel olarak TTNet, yeni ADSL tarife ve indirimlerini ayny tarihten itibaren geçerli olacak ?ekilde hayata geçirdi.Yeni tarifelerle TTNet ADSL 4 kat hyzlandy. 256 kilobit limitsiz tarife mevcut 49 YTLlik ücretinde herhangi bir arty? olmadan 1 megabite çykarylyrken; 512 limitsiz ADSL internet ba?lantysynyn hyzy 2 megabite getirildi ve aylyk ücreti 79 YTLden 69 YTLye
 
Okunma:2233 Hepsine hükmedecek tek bir oyun!
Turbine’in beklenen oyunu Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar artyk piyasada.YSTANBUL - Internet’in geli?mesi ve yüksek ba?lanty hyzlaryny kavu?mamyzla birlikte oyun piyasasyndaki payyny oldukça arttyrmaya ba?layan çoklu online oyunlar (MMPORG - ayny anda binlerce oyuncunun bir arada bulunabildi?i internet üzerinden oynanan oyunlar) arasyna özellikle ya?amynyn bir bölümünü Elf, Hobbit ya da cüce olarak geçirmek isteyen Tolkien hayranlarynyn hayalini süsleyen Orta Dünya da katyldy.Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar, kitaptaki macera ile ayny tarihlerde, aralarynda Eriador, Rohan, Bree, Ayrykvadi (Rivendell) ve elbette Shire’yn da bulundu?u Orta Dünya’nyn tanydyk bölgelerinde geçiyor. Angmar’yn Cady-Kral’y ve Dokuzlaryn (nazgul)’yn r
 
Okunma:2233 ABD’de ba?kanlyk yary?y YouTube’a ta?yndy
Ynternetin en büyük video payla?ym sitesi YouTube, ABD’de gelecek yyl yapylacak ba?kanlyk seçimine katylmak için mücadele eden aday adaylarynyn da tercihi.YSTANBUL - Demokrat Partili adaylar, katyldyklary bir tarty?ma programynda, YouTube kullanycylarynyn sorulary yanytlady. Ancak kampanyalarynda YouTube’u etkin biçimde kullanan adaylar, zaman zaman zor durumda da kalabiliyor.21’nci yüzyylyn en etkin ileti?im kanallaryndan video payla?ym siteleri, ABD seçimlerinde özellikle demokratlaryn gözdesi. En büyük video payla?ym sitesi YouTube, demokrat aday adaylarynyn katyldy?y televizyon programynda da ba?roldeydi. Demokrat partili Hillary Clinton, Barack Obama ve John Edwards’yn da aralarynda oldu?u 8 aday adayynyn kar?y kar?yya geldi?i programa, tüm dünyadan YouTube kul
 
Okunma:2233 Süper mi "süper hyzly" internet
Öyle bir hyza sahip ki, bir filmi indirmek sadece 6 dakika... Ama korkanlar var... Newsweek dergisinin haberine göre, Güney Kore ve Japonyada geli?tirilen "optik geni? bant" internet eri?imiyle 4.7 gigabyte büyüklü?ünde bir filmi 6 dakikada indirmek mümkün olacak. Japonya ve Güney Kore ba?lanty hyzy konusunda devrim yapmaya hazyrlanyyor. Mevcut klasik geni? bant internet ba?lantylarynda büyük foto?raf, müzik ya da film indirmek oldukça uzun zaman alyrken, yeni geli?tirilen "optik geni? bant" internet dünyasynda yeni bir çy?yr açacak. Süper Hyzly Newsweek dergisinin "Süper hyzly internet" olarak nitelendirdi?i bu yöntemin fiber kablolarla evlere internet hizmeti oldu?u kaydediliyor. Söz konusu iki ülkede çok sayyda insan tarafyndan kullanylmaya ba?lanan bu ba?lantynyn saniyed
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Bilgisayar İçin Cep
  Video Klipler
  Temalar
  Melodiler
  Arka Planlar
  Arşiv Paketler
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Apple iOS
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Android
  İkon ve İşaret Araçl
  Video Klipler, Arşiv
  Video Araçları
  Uygulamalar Masaüstü
  Temalar Masaüstü
  Kabuk & Masaüstü Yön
  Font Araçları
  Font
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.