ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 MSN kaynakly yeni Truva aty korkunç bir hyzla yayylyyor!
Ylk tespit edildi?inde sayysy 500 iken, bir kaç saat içinde etkiledi?i Ki?isel bilgisayar ve i?letim sistemi binlere çykan Virüs, saatte ortalama 300 yeni bilgisayary etkiliyor. Truva aty olarak adlandyrylan ve kullanycy bilgisayarlaryna girdikten sonra kullanycynyn kontrolü dy?ynda kod, resim, link da?ytarak hyzla yayylan kötü kodlaryn son generasyonu MSN üzerinden yayylyyor. Ki?isel bilgisayarlaryn dy?ynda, sanal i?letim sistemi olarak adlandyrylan ve bir donanymyn üzerinde birden fazla i?letim sisteminin çaly?ty?y makineleri de hedefleyen yeni nesil truva aty, bu yöntemle adeta bir çy? efekti olu?turarak yayylyyor. Ynternet güvenlik ?irketi Aladdinin içerik güvenli?inden sorumlu bölümü eSafe 18 Kasym 2007 tarihinde saat 18.00da yapty?y bir denetlemede 1 yerden yönetilen 500 tru
 
Okunma:2234 iPhone 2007 yylynyn en iyi icady. Neden?
2007’nin en iyi icatlary Dünyanyn en saygyn dergilerinden Time, 2007 yylynyn en iyi icatlaryny seçti. Her yyl geleneksel olarak yapylan listede birinci syraya Apple’yn üretti?i iPhone yerle?ti. Dergi, iPhone’un seçilme nedenini be? madde olarak açyklady: 1- Tasarymy çok güzel. 2- Dokunmatik ekrany harika. Ayryca dokunmatik ekranlary yeni bir seviyeye ta?ydy 3- Ça?y de?i?tirdi. Standartlary yükseltti. Di?er telefonlara da daha iyi olmak için hyrs verdi. 4- Sadece telefon de?il, bir e?lence platformu 5- Bu daha ilki.. Daha sonra piyasaya çykacaklary dü?ünmek bile insany heyecanlandyryyor. Geli?mi? müzik çalar ve internet ba?lantysy özellikleri bulunan çok fonksiyonlu cep telefonu olan iPhone, 2007 yylynda ABD’de piyasaya çykty. Henüz Türkiye ve Avrupa’da saty?a
 
Okunma:2233 Google Facebook için harekete geçti
Google piyasaya hyzly giriyor Dünyanyn en popüler sosyalle?me sitesi Facebooka ortak olma yary?yny kaybeden Google, Faceboku bitirmek için büyük bir ata?a hazyrlanyyor Ynternetteki sosyal a?lar üzerinde birinci dünya sava?y ba?lyyor. Geçti?imiz hafta, yüzde 1,6 hissesini yazylym devi Microsofta 240 milyon dolara satan Facebooka kar?y Google, devasa bir sermaye gücüyle yüklenmeye hazyrlanyyor. Bu sava?ta, 15 milyar dolar de?ere sahip Facebook ile, yakla?yk 300 milyar dolara sahip Google ve i?birlikçileri kar?y kar?yya gelecek. Yapylan tahminlere göre, bu sava?ta Facebook, a?yr yara alacak ve kullanycylaryn önemli bir bölümü Google cephesine geçecek. FACEBOOKA 240 MYLYON DOLAR Dünyaca ünlü yazylym ?irketi Microsoft, geçti?imiz hafta 240 milyon dolar kar?yly?ynda, Facebook hisselerini
 
Okunma:2233 Uzaydaki Türk isimleri
Güne? sistemindeki gök cisimlerinin ve üzerlerindeki yapylaryn adlandyrylmalarynda Türk isimleri de yaygyn olarak kullanlyyyr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ö?retim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Emin Özel, astronomlaryn her gün yeni ke?fedilen yyldyz, gök ta?y, kuyruklu yyldyz, gezegencik (asteroid) ile bu gök cisimleri üzerindeki da?lar, vadiler kraterler ve yapylaryn isimlendirildi?ini bildirdi. Prof.Dr. Özel, isimlendirmelerde politik ya da askeri isimlerin kullanylmady?yny, ismin tek kelime ve kolayca okunabilirli?inin önem ta?ydy?yny, 16 harften fazla olmamasy gerekti?ini kaydetti. Prof.Dr. Özel, bu kapsamda Venüs gezegeni üzerindeki kraterlerden ikisine tanynmy? Türk kadyn yazarlardan Halide Edip Adyvar ile 15. yüzyylda ya?amy? ?air Mihri Hatu
 
Okunma:2233 Googledan yine konu?ulacak yenilik
Google Grubu, internetin arama, Gmail elektronik postalary, YouTube, anynda mesaj gibi tüm fonksiyonlaryny biraraya toplayan bir cep telefonu i?letim sistemini 2 haftaya dek kamuoyuna açyklayacak. Wall Street Journal Gazetesinin haberine göre Google, kendi i?letim sisteminin donanym olarak bulundu?u cep telefonlarynyn gelecek yylyn ortalaryna do?ru piyasaya çykmasyny istiyor ve bu amaçla cep telefonu üreticileriyle görü?melerini sürdürüyor. Googleyn yakynda GPhone adly bir ürün çykaraca?y yönündeki söylentilerin yanysyra, internette kimi teknoloji sitelerinde, ?irketin Asyaly üreticilerle geli?tirdi?i kimi telefon prototiplerinin foto?raflary yer alyyordu. Kaynak: AA / Haber7.com
 
Okunma:2234 Ytfaiye robotlar geliyor
Deprem, sel gibi do?al afetlerde insanlara yardym eden, in?aatlarda i?çi olarak çaly?an, dans eden robotlardan sonra ?imdi de itfaiye i?levi görecek robot üretildi. Bilim adamlary, artan sycaklyklarla birlikte ülkemiz de dahil pek çok ülke için ciddi tehdit olu?turan orman yangynlaryny algylayan ve süratle söndürme çaly?malaryna ba?layan kyrkayak ?eklinde bir robot geli?tirdi. Bir ormany saatte 10 – 20 km hyzla dola?an OLE adyndaki robot, biyosensörler yardymyyla etrafy sürekli tarayarak çykan yangyny anynda algyladyktan sonra harekete geçiyor ve gerekli miktarda su püskürtmeye ba?lyyor. Akylly robot, kendisinin tehlikede oldu?unu sezdi?inde ise gerçek bir böcek gibi kyvrylyyor ve 1300 derece ysyya dayanykly olan seramik fiber kabu?unun yardymyyla kendisini korumaya al
 
Okunma:2234 Türkiyenin ilk insansyz helikopteri
TSK insansyz uçaktan sonra insansyz helikoptere hazyrlanyyor. Türkiye dünyada insansyz helikopter kullanan ilk ülke olacak. Tamamen yerli üretim olan Malazgirt isimli helikopter küçüklü?ü nedeniyle hedef olma riskinden de uzak... PKK ile mücadelede Ynsansyz Hava Araçlaryndan yüksek verim alynmasyndan sonra bu kez de yerli üretimi olan “Ynsansyz Hava Helikopteri” devreye sokuluyor. 15 kilometre menzile sahip ve 10 bin fitten uçabilen Ynsansyz Hava Helikopteri, Türk Silahly Kuvvetleri mensuplarynyn da katyldy?y testlerde tam puan aldy. Yapylacak anla?madan sonra insansyz helikopterin üretimi için start verilecek. Böylece Türk ordusu, dünyada insansyz helikopteri kullanan ilk ordu olacak. A?IRLI?I 5 KYLOGRAM Ynsansyz uça?a göre çok daha küçük olan Ynsansyz Hava Hel
 
Okunma:2233 Ylk yerli keskin ni?ancy tüfe?i
Sniper tüfe?i ürettik Hedefi bir km mesafeden vurabilen Türk keskin ni?ancy (sniper) tüfe?i üretildi. Uzmanlaryn test etti?i sniper tüfe?i, son derece ba?aryly bulundu. Be? kilo 35 gram a?yrly?yndaki tüfek, kendi synyfynda dünyanyn en hafif keskin ni?ancy tüfe?i olma özelli?ini ta?yyor. TÜRK Silahly Kuvvetleri’nin (TSK) "milli silah konsepti" çerçevesinde geli?tirilen 5 prototip keskin ni?ancy tüfe?i, geçti?imiz günlerde askeri uzmanlar tarafyndan test edildi. Prototipler, denemelerde son derece ba?aryly bulundu. Silahla bir kilometre mesafede tabak büyüklü?ündeki hedefler ba?aryyla vuruldu. Üreteci Kalekalyp firmasy, silaha tipini ve mermi kalibresini anlatan "KNT-308" kod adyny verdi, ancak ba?arysyny anlatacak isim bulamady. TSK’nyn konseptinden yola çykyldy?yny,
 
Okunma:2233 En büyük 10 Hacker saldyrysy
Onlar girilemez denilen yerlere girdiler, a?ylmaz denilen duvarlary a?tylar kyrylmaz denilen ?ifreleri kyrdylar. Y?te tarihe geçen en büyük 10 hacker saldyrysy. 1983 Adyny her dönem güvenlik uzmanlaryna hatyrlatacak Kevin Poulsen adly korsanyn syralamaya girecek boyuttaki ilk icraaty daha ö?renciyken ABD’nin bütün güvenlik ve savunma a?ynyn ba?ly oldu?u (ve internetin do?umunda model olarak rol oynayan) bilgisayar a?yna syzar. Bir güvenlik açy?yny ke?federek ba?ardy?y bu syzma sonunda geçici de olsa ülkenin bütün savunma sisteminin kontrolünü elinde tutmayy ba?aryr. 1988 23 ya?yndaki üniversite ö?rencisi Robert Morris’i tanymyyor olsanyz da hâlâ hemen her gün onun atty?y tohumun zehriyle kar?yla?yyor hatta belki ma?duru oluyorsunuz. Morris, internetin ilk solucan
 
Okunma:2234 Y?te en küçük insan robot - Video
Japonyada bir oyuncak firmasy insan ?eklindeki en küçük robotu üreterek Guinness rekorlar kitabyna girdi. Japonyada Tomy oyuncak firmasynyn üretti?i "Omnibot17u i-SOBOT" isimli minik robot insan gibi iki ayak üzerinde duruyor ve hareket edebiliyor. Yzleyenleri hayrete dü?üren 16,5 cm boyundaki küçük robot, 180 kelimeyi hafyzasynda tutabilirken 200 tane birbirinden farkly hareket yapabilme kapasitesine de sahip. Kameraly ve kamerasyz olarak iki ?ekilde üretilen robot, çekti?i foto?rafy kablosuz bir ?ekilde wifi sistemi ile bilgisayara veya cep telefonuna da gönderebiliyor. Robotun ilk olarak Japonyada 243 dolardan saty?a sunulaca?y kaydedildi. 21.Temmuz.2007 14:36:27
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Cd-Dvd
  Yardımcı Programlar
  Video Düzenleme Araç
  Tüm İşlevler Tek Pro
  Ses Yazılımları ve T
  Ses ve Müzik Yaratıc
  Ses ve Müzik Araçlar
  Oynatıcılar ve İzlem
  Format Dönüştürücüle
  Şaka
  Zeka
  Mod ve Senaryo
  Dil Yamaları
  Yamalar
  Trainer
  Strateji
  Spor
  Simülasyon
  Puzzle
  Oyun Araçları
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.