OSMANLI ORDUSU "Ordu dinlenmededür"

A)KAPIKULU OCAKLARI
1.Acemi Oğlanlar (Altı Bölük Halkı)                       2.Yeniçeriler                                                           
3.Cebeciler                                                           4.Topçular                                                     
5.Top Arabacıları                                              
6.Humbaracılar                          

B)EYALET ASKERLERİ      
1.Sipahi 
2.Silahdar  
3.Sağ ulufeciler
4.Sol ulufeciler
5.Sağ garipler
 
C)YARDIMCI KUVVETLER
1.Tımarlı Sipahiler (Bağlı Devlet ve Beyliklerin askerleri)
2.AkıncılarKAPIKULU YAYALARI KAPIKULU ATLILARI                                                                                         
3.Azaplar
4.Deliler
5.Gönüllüler
6.Besliler
7.Yayalar
8.Müsellemler 

OSMANLI ASKERİ TESKİLATI
Kurulus Döneminde Askeri Teskilat: Orhan Bey zamanında YAYA ve MÜSELLEMLER adlarıyla ilk düzenli birlikler olusturuldu. I.Murat zamanında ise Kapıkulu ocakları kuruldu.(1362)

A)KAPIKULU OCAKLARI:
Padisah I.Murad zamanında olusturuldu. O zaman İslam hukukuna göre savas esirlerinin beste biri hükümdara ayrılırdı. Padisah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murad zamanında PENÇİK OĞLANI denilen bu savas esirlerinin sayısı arttı.Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istendi.Bu sisteme "Pencik Usulü" denildi.Böylelikle Kapıkulu ocakları olusturuldu. Devsirme Usulü:Kapıkulu ocakları kurulduktan sonra bu ocaklara sürekli bir kaynak bulmak amacıyla DEVSİRME USULÜ olusturuldu. Buna göre özellikle Balkanlar'da yasayan hırıstiyan
ailelerin çocukları ailelerinden alınarak İslam dinini,Türkçeyi ve Türk gelenek ve göreneklerini öğrenmek üzere Türk ailelerinin yanına gönderilirdi. Tek çocuklu ailelerin çocukları alınmazdı.Daha sonra bu çocuklar Acemi Oğlanlar ocağına gönderilirlerdi.

KAPIKULU YAYALARI(PİYADELERİ)
1)ACEMİ OĞLANLAR OCAĞI: Yeniçeri ve diğer Kapıkulu ocaklarına asker yetistirmek için kurulmustur.
Türk ailelerinin yanından gelen devsirme çocukları burada yapılan askeri eğitimden sonra sınavdan geçirilir, basarılı olanlar Enderûn'a alınırdı. Diğerleri Kapıkulu ocaklarına dağıtılırlardı.
2)YENİÇERİ OCAĞI: Kapıkulu ocaklarının en önemlisidir. Savas zamanında merkezde bulunur ve padisahı korurlardı. Barısta ise Divân muhafızlığı yapmak, İstanbul'un güvenliğini sağlamak, sınırlardaki kalelerde muhafızlık yapmak gibi görevleri vardı. Yeniçerilere üç ayda bir "ULUFE" denilen maas, padisah tahta çıktığında "CULÜS BAHSİSİ", ilk sefere çıktığında da "SEFER BAHSİSİ" verilirdi. Yeniçerilerin komutanına
"YENİÇERİ AĞASI" denilirdi.
3)CEBECİLER: Komutanlarına "CEBECİBASI" denilirdi. Yeniçerilerin silahlarını ve zırhlarını yapar, onarır ve silah anbarlarında muhafaza ederlerdi.
4)TOPÇU OCAĞI: Bu ocağın görevi top dökmek, ve topları kullanmaktı. Osmanlılar topu ilk defa I.Kosova Savasında kullandılar.
5)TOP ARABACILARI OCAĞI: Top arabalarını yapan ve topları tasıyan ocaktı. Komuutanlarına
"ARABACIBASI" denirdi.
6)HUMBARACILAR OCAĞI: Havan denilen toplarla, humbara denilen gülleleri hazırlayan ve kulanan
ocaktı.Komutanına "HUMBARACIBASI" denirdi.
7)LAĞIMCILAR OCAĞI: Kale kusatmalarında,hendek kazarak veya fitil döseyerek surları yıkan teknik
bir sınıftı. Komutanına "LAĞIMCIBASI" denirdi.
8)SAKALAR: Kapıkulu askerlerinin sularını tasırdı.Komutanına "SAKABASI" denirdi.

KAPIKULU SÜVARİLERİ (ATLILARI)
Altı Bölük halkı da denirdi.Derece ve maas yönünden yeniçerilerden üstündüler. Sipah ve silahtar; savas sırasında padisah çadırını, Sağ ve Sol ulufeciler; Saltanat sancaklarını Sağ ve sol garipler; ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.
Ocağın adı Mevcudu Günlük Ulûfesi
Acemiler     7.745       1-2,  5 akçe
Yeniçeriler  12.000      2-5   akçe
Cebeciler    500-800      8   akçe
Topçular  1000-1200     6-8  akçe
Top Arabacıları 400       4-6   akçe
Kapıkulu Süvarileri 8000  14-90  akçe

B)EYALET ASKERLERİ:
1)TIMARLI SİPAHİLER: Tımar sistemi daha önceki Müslüman Türk devletlerinde gördüğümüz IKTA
sisteminin Osmanlılar tarafından gelistirilmis sekliydi. Tımarlı Sipahiler kendilerine DİRLİK verilen kisilerin beslemek zorunda oldukları tamamı Türklerden meydana gelen atlı askerlerdi.Savas sırasında ordunun sağ ve sol kanatlarında durarak,ordu merkezini yanlardan gelecek saldırılara karsı korurlardı.Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanlarına kadar devletin en önemli ve en büyük askeri gücüydü.
2)AKINCILAR: Sınır boylarında oturan Türklerden meydana gelen hafif süvari kuvvetleriydi. Baslıca
görevleri; ordunun kesif hizmetlerini görmek, kaçan düsmanı kovalamak, düsmanı oyalamaktı.
3)AZAPLAR: Kelime anlamı bekâr demektir. Masrafları kendi sehir ve kasaba halkı tarafından karsılanan gönüllü kuvvetlerdi.
4) DELİLER: Düsmana korkusuzca saldırmaları nedeniyle "deli" olarak adlandırılmıslardır.
5)GÖNÜLLÜLER:Sınırdaki kasaba ve sehirleri korumakla görevliydiler.
6)BESLİLER: Her bes haneden bir kisi alınarak olusturulan bu birlikler sınırdaki kalelerin korunmasında görevlendirilirdi.
7)YAYA VE MÜSELLEMLER: Ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarırlardı.

C)YARDIMCI KUVVETLER:
Bir savas zamanında bağlı hükümetlerin(Kırım,Eflak-Boğdan) askerleri de Osmanlı ordusuna yardım ederlerdi. Bunlar içinde en önemlisi Kırım kuvvetleriydi.

DENİZ ORDUSU(DONANMA):
Osmanlılar Orhan Bey zamanında Karesi Beyliğini ele geçirince bu beyliğin donanmasına da sahipolmuslardır. Yıldırım Bayezıt tarafından Gelibolu'da bir tersane yapılmıstır. Fatih zamanında gelismeye baslayan donanma, II.Beyazıt zamanında Kemal Reis'in, Kanunî zamanında da Barbaros Hayrettin Pasa'nın Osmanlı hizmetine girmesiyle Akdeniz'de en üstün güç haline gelmistir. Donanma komutanına Kaptan-ı Derya veya Kaptan Pasa, deniz askerlerine ise LEVENT denirdi. Barbaros Hayrettin Pasa, Turgut Reis, Salih Reis, Pirî Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis, Kılıç Ali Reis meshur Türk denizcileridir.