OSMANLI ORDUSU "Ordu dinlenmeded?r"

A)KAPIKULU OCAKLARI
1.Acemi O?lanlar (Alt? B?l?k Halk?)                       2.Yeni?eriler                                                           
3.Cebeciler                                                           4.Top?ular                                                     
5.Top Arabac?lar?                                              
6.Humbarac?lar                          

B)EYALET ASKERLER?      
1.Sipahi 
2.Silahdar  
3.Sa? ulufeciler
4.Sol ulufeciler
5.Sa? garipler
 
C)YARDIMCI KUVVETLER
1.T?marl? Sipahiler (Ba?l? Devlet ve Beyliklerin askerleri)
2.Ak?nc?larKAPIKULU YAYALARI KAPIKULU ATLILARI                                                                                         
3.Azaplar
4.Deliler
5.G?n?ll?ler
6.Besliler
7.Yayalar
8.M?sellemler 

OSMANLI ASKER? TESK?LATI
Kurulus D?neminde Askeri Teskilat: Orhan Bey zaman?nda YAYA ve M?SELLEMLER adlar?yla ilk d?zenli birlikler olusturuldu. I.Murat zaman?nda ise Kap?kulu ocaklar? kuruldu.(1362)

A)KAPIKULU OCAKLARI:
Padisah I.Murad zaman?nda olusturuldu. O zaman ?slam hukukuna g?re savas esirlerinin beste biri h?k?mdara ayr?l?rd?. Padisah da bunlar? ?zel hizmetlerinde kullan?rd?. Bir b?l?m? de saray hizmetlileri aras?na al?n?rd?. I. Murad zaman?nda PEN??K O?LANI denilen bu savas esirlerinin say?s? artt?.Bunun ?zerine bu esirlerden d?zenli bir ordu kurularak yararlan?lmak istendi.Bu sisteme "Pencik Usul?" denildi.B?ylelikle Kap?kulu ocaklar? olusturuldu. Devsirme Usul?:Kap?kulu ocaklar? kurulduktan sonra bu ocaklara s?rekli bir kaynak bulmak amac?yla DEVS?RME USUL? olusturuldu. Buna g?re ?zellikle Balkanlar'da yasayan h?r?stiyan
ailelerin ?ocuklar? ailelerinden al?narak ?slam dinini,T?rk?eyi ve T?rk gelenek ve g?reneklerini ??renmek ?zere T?rk ailelerinin yan?na g?nderilirdi. Tek ?ocuklu ailelerin ?ocuklar? al?nmazd?.Daha sonra bu ?ocuklar Acemi O?lanlar oca??na g?nderilirlerdi.

KAPIKULU YAYALARI(P?YADELER?)
1)ACEM? O?LANLAR OCA?I: Yeni?eri ve di?er Kap?kulu ocaklar?na asker yetistirmek i?in kurulmustur.
T?rk ailelerinin yan?ndan gelen devsirme ?ocuklar? burada yap?lan askeri e?itimden sonra s?navdan ge?irilir, basar?l? olanlar Ender?n'a al?n?rd?. Di?erleri Kap?kulu ocaklar?na da??t?l?rlard?.
2)YEN??ER? OCA?I: Kap?kulu ocaklar?n?n en ?nemlisidir. Savas zaman?nda merkezde bulunur ve padisah? korurlard?. Bar?sta ise Div?n muhaf?zl??? yapmak, ?stanbul'un g?venli?ini sa?lamak, s?n?rlardaki kalelerde muhaf?zl?k yapmak gibi g?revleri vard?. Yeni?erilere ?? ayda bir "ULUFE" denilen maas, padisah tahta ??kt???nda "CUL?S BAHS?S?", ilk sefere ??kt???nda da "SEFER BAHS?S?" verilirdi. Yeni?erilerin komutan?na
"YEN??ER? A?ASI" denilirdi.
3)CEBEC?LER: Komutanlar?na "CEBEC?BASI" denilirdi. Yeni?erilerin silahlar?n? ve z?rhlar?n? yapar, onar?r ve silah anbarlar?nda muhafaza ederlerdi.
4)TOP?U OCA?I: Bu oca??n g?revi top d?kmek, ve toplar? kullanmakt?. Osmanl?lar topu ilk defa I.Kosova Savas?nda kulland?lar.
5)TOP ARABACILARI OCA?I: Top arabalar?n? yapan ve toplar? tas?yan ocakt?. Komuutanlar?na
"ARABACIBASI" denirdi.
6)HUMBARACILAR OCA?I: Havan denilen toplarla, humbara denilen g?lleleri haz?rlayan ve kulanan
ocakt?.Komutan?na "HUMBARACIBASI" denirdi.
7)LA?IMCILAR OCA?I: Kale kusatmalar?nda,hendek kazarak veya fitil d?seyerek surlar? y?kan teknik
bir s?n?ft?. Komutan?na "LA?IMCIBASI" denirdi.
8)SAKALAR: Kap?kulu askerlerinin sular?n? tas?rd?.Komutan?na "SAKABASI" denirdi.

KAPIKULU S?VAR?LER? (ATLILARI)
Alt? B?l?k halk? da denirdi.Derece ve maas y?n?nden yeni?erilerden ?st?nd?ler. Sipah ve silahtar; savas s?ras?nda padisah ?ad?r?n?, Sa? ve Sol ulufeciler; Saltanat sancaklar?n? Sa? ve sol garipler; ordunun a??rl?klar?n? ve hazineyi korurlard?.
Oca??n ad? Mevcudu G?nl?k Ul?fesi
Acemiler     7.745       1-2,  5 ak?e
Yeni?eriler  12.000      2-5   ak?e
Cebeciler    500-800      8   ak?e
Top?ular  1000-1200     6-8  ak?e
Top Arabac?lar? 400       4-6   ak?e
Kap?kulu S?varileri 8000  14-90  ak?e

B)EYALET ASKERLER?:
1)TIMARLI S?PAH?LER: T?mar sistemi daha ?nceki M?sl?man T?rk devletlerinde g?rd???m?z IKTA
sisteminin Osmanl?lar taraf?ndan gelistirilmis sekliydi. T?marl? Sipahiler kendilerine D?RL?K verilen kisilerin beslemek zorunda olduklar? tamam? T?rklerden meydana gelen atl? askerlerdi.Savas s?ras?nda ordunun sa? ve sol kanatlar?nda durarak,ordu merkezini yanlardan gelecek sald?r?lara kars? korurlard?.Kanuni Sultan S?leyman'?n son zamanlar?na kadar devletin en ?nemli ve en b?y?k askeri g?c?yd?.
2)AKINCILAR: S?n?r boylar?nda oturan T?rklerden meydana gelen hafif s?vari kuvvetleriydi. Basl?ca
g?revleri; ordunun kesif hizmetlerini g?rmek, ka?an d?sman? kovalamak, d?sman? oyalamakt?.
3)AZAPLAR: Kelime anlam? bek?r demektir. Masraflar? kendi sehir ve kasaba halk? taraf?ndan kars?lanan g?n?ll? kuvvetlerdi.
4) DEL?LER: D?smana korkusuzca sald?rmalar? nedeniyle "deli" olarak adland?r?lm?slard?r.
5)G?N?LL?LER:S?n?rdaki kasaba ve sehirleri korumakla g?revliydiler.
6)BESL?LER: Her bes haneden bir kisi al?narak olusturulan bu birlikler s?n?rdaki kalelerin korunmas?nda g?revlendirilirdi.
7)YAYA VE M?SELLEMLER: Ordunun ?n?nde giderek yollar? ve k?pr?leri onar?rlard?.

C)YARDIMCI KUVVETLER:
Bir savas zaman?nda ba?l? h?k?metlerin(K?r?m,Eflak-Bo?dan) askerleri de Osmanl? ordusuna yard?m ederlerdi. Bunlar i?inde en ?nemlisi K?r?m kuvvetleriydi.

DEN?Z ORDUSU(DONANMA):
Osmanl?lar Orhan Bey zaman?nda Karesi Beyli?ini ele ge?irince bu beyli?in donanmas?na da sahipolmuslard?r. Y?ld?r?m Bayez?t taraf?ndan Gelibolu'da bir tersane yap?lm?st?r. Fatih zaman?nda gelismeye baslayan donanma, II.Beyaz?t zaman?nda Kemal Reis'in, Kanun? zaman?nda da Barbaros Hayrettin Pasa'n?n Osmanl? hizmetine girmesiyle Akdeniz'de en ?st?n g?? haline gelmistir. Donanma komutan?na Kaptan-? Derya veya Kaptan Pasa, deniz askerlerine ise LEVENT denirdi. Barbaros Hayrettin Pasa, Turgut Reis, Salih Reis, Pir? Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis, K?l?? Ali Reis meshur T?rk denizcileridir High Heel Shoes For Men .