ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2234 Laptopu olanlar, bu uyaryya DYKKAT
Bilgisayar güvenli?i uzmanlaryndan, Laptopu olanlara uyary. Laptoplaryn, kötü niyetli saldyrylara müsait oldu?unu belirten uzmanlar, kullanycylara ?u uyarylary yapyyorlar: Bilgisayar güvenli?i uzmanlary, özellikle dizüstü bilgisayarlaryn "uyku" veya "bekleme" konumlarynda saldyrylara açyk oldu?unu tespit ettiler. ABDnin Electronic Frontier Foundation (EFF), Princeton Üniversitesi ve di?er bilgisayar güvenli?i kurulu?laryndan bir ekip, laptoplar, ba?lat komutu verilip kilitli byrakyldy?ynda, kapa?y kapatylyp "bekleme" ya da "uyku" konumuna getirildi?inde, bilgisayaryn ekrany açmak için "?ifre" aramaya ba?lady?yny belirterek, ?ifrenin RAMde kayytly olmasyndan ötürü de bir anda kötü niyetli saldyrylara açyk hale geldi?ini kaydettiler. Bunun bazy popüler disk ?ifreleme tek
 
Okunma:2233 Parmaklary hisseden mouse!
Tayvanly bili?im firmasy Genius, üzerinde tu?lary olmayan mouse geli?tirdi. Son teknoloji ürünü mouse, parmaklaryn dokunu? ve hareketleriyle komutlary algylyyor. Almanyanyn Honever kentinde 4-9 Mart arasynda yapylacak olan CeBIT fuarynda sergilenecek olan ürün, geleneksel mouselardan farkly olarak üzerinde tu? bulundurmuyor. Tyklama i?levini yerine getirmek için mouseun kasasyna hafifçe vurmak yetiyor. Sayfalarda yukary a?a?y hareketi kolayla?tyran kaydyrma çarkynyn görevini ise, ayny bölgeye yerle?tirilen ve OptoWheel ady verilen bir optik okuyucu yerine getiriyor. Kullanycynyn yukary-a?a?y hareketini gerçekle?tirmesi için parma?yny bu okuyucunun üzerinde kaydyrmasy yeterli. Bilgisayaryn USB giri?inden ba?lanabilen yeni nesil mouseun fiyaty 29.9 dolar olarak belir
 
Okunma:2233 2010da herki?iye bir telefon
Research and Markets ?irketi, Türkiyedeki cep telefonu pazary ve geli?imi ile ilgili ara?tyrmasy ile 2010 yylynda Türkiyede cep telefonu abonelerinin nüfusa oranynyn yüzde 96.7ye çykaca?yny duyurdu. ?irket, 2003 ile 2007 yyllary arasynda analiz sa?lama bilgilerinin toplandy?yny ve 2010 yyly için tahmini de?erlendirmenin sunuldu?unu açyklady?y ara?tyrmada, servis sa?layycylary olarak Turkcell, Vodafone ve Avea üzerinden de?erlendirmenin yapyldy?yny bildirdi. Açyklamada, ara?tyrma sonucunda ula?ylan tahminlerle ilgili önemli satyr ba?lary olarak verilen bilgiler arasynda, Türkiyede cep telefonu abone sayysy 2007 yylynda 62.5 milyon iken, bu sayynyn 76.5 milyona ula?masynyn tahmin edildi?i yer alyyor. Bu rakamyn, abone sayysynda yüzde 22.3lük bir arty?y i?aret etti?i kayded
 
Okunma:2234 Yahoo fiyaskosu Microsoftta kelle aldy
Microsoftun, ?ubat ayynyn ba?yndan beri, gündemin ön syralaryndan dü?meyen Yahoo teklifinin fiyasko ile sonuçlanmasy, yazylym ?irketinin ba?arysyz gördü?ü yöneticilerini i?ten çykarmasyna neden oldu. Microsoft, sonuca ula?mayan Yahoo teklifinin hemen arkasyndan bazy yöneticilerinin i?ine son verdi. Microsoftun görevine son verdi?i yöneticiler arasynda ?irketin karlyly?y sürekli azalan internet tarafyny toparlamasy için getirilen Steve Berkowitz de yer aldy. Windows Vista Pazarlama Bölüm ba?kany ile mobil yazylym yönetici pozisyonlaryndaki yöneticilerinde i?ine son verildi?i operasyona, Microsoft tarafyndan bir açyklama yapylmamasyna kar?yn, ?irketin Yahooyu satyn alarak, internet arama ve reklam pazarynda Google üstünlü?üne son verme hamlesinin neden oldu?u yorumlary yapylyyor.
 
Okunma:2233 Beyin gücüyle oynanan bilgisayar oyunu
Bilgisayar oyunu dü?künleri yakynda sanal ortamda duygu ve dü?ünce yoluyla da oyun oynayabilecek. BBCnin haberine göre, ABD-Avustralya ortak ?irketi Emotivin ürünü olan özel bir ba?lyk, beyindeki elektriksel faaliyetleri yakalayyp kablosuz ba?lanty yoluyla bilgisayara gönderiyor. Böylece oyunu oynayan ki?i, sanal ortamda kontrol ya da kumanda çubu?u olmaksyzyn do?al ve sezgisel olarak hareket edebiliyor. Ynsan beyni yakla?yk 100 milyar sinir hücresi ya da nörondan olu?uyor. Bunlar sinirsel uyarylary elektrik yoluyla ya da kimyasal olarak iletiyor. Ba?lyk, sinirsel faaliyetleri okumak için elektroensefalografi ya da EEG ady verilen bir yöntem kullanyyor. Halk arasynda beyin elektrosu çekme diye de adlandyrylan ve yakla?yk 100 yyldyr kullanylan bu yönt
 
Okunma:2235 Ystenmeyen misafir yüzünden tanynacak
Ba?kent yeni bir güvenlik kalkany kuruluyor. Stratejik kurumlara personel artyk ‘yüz tanyma sistemi’yle girebilecek. Sisteme aranan terör örgütü üyelerinin foto?raflarynyn da yüklenmesi gündemde . Mutlu Çölgeçen Ba?kent yeni bir güvenlik kalkany kuruluyor. Stratejik kurumlara personel artyk ‘yüz tanyma sistemi’yle girebilecek. Sisteme aranan terör örgütü üyelerinin foto?raflarynyn da yüklenmesi gündemde . Ystihbarat birimleri tarafyndan yürütülen çaly?malar sonrasynda alynan karar uyarynca devletin zirvesinin ya?ady?y Ankara, tam anlamyyla güvenlik kalkanyna kavu?acak. Bu amaçla Çankaya Kö?kü, TBMM, Ba?bakanlyk Merkez Bina ve stratejik kurumlara “yüz tanyma sistemi” kurulacak. Yüz tanyma sistemi sayesinde kurumun personel güvenli?i sa?lanacak. Kurum personeli,
 
Okunma:2233 En ölümcül 5 virüs
I Love You: 2000 yylynyn ilk baharynda adyndan sykça söz ettiren a?k mektubu Milyonlarca pc yi etkiledi ve bugüne kadarki bütün bilgisayar virüslerinden daha fazla hasara sebep oldu. MyDoom: 2004 ün en tehlikeli e-posta virüsünün düzinelerce türevi ortaya çykty En yaygyn oldu?u dönemde her 12 e-posta dan birinin MyDoom virüsü ta?yd?y tahmin ediliyor. Melissa: David Smith in zekasynyn ürünü olan bu virüs 1999 da pek çok e-posta sunucusunun Kitlenmesine neden oldu.kullanycyya e-posta ile birlikte gelen viruslu Word belgesini açty?ynda viru kendisini kullanycynyn adres defterindeki ilk 50 ki?iye gönderiyordu. David Smith 20 ay hapise cezalandyryldy. Mychelangelo: Bu virusun isimi ortaya çyky? tarihinin Mychelangelo nun do?um günü oldu?unu ke?feden bir ara?tyrmacy tarafynda kondu.
 
Okunma:2233 MSNde yasaklanan rahipin nedeni
Türkiyedeki Messenger kullanycylary rahip kelimesini yazdy?ynda, iletisi kar?y taraftaki kullanycyya ula?myyor. Herkesin merak etti?i yasa?a Microsoft cevap verdi. Açyklama ?öyle: MSNi açyn ve listenizde çevrimiçi olan birisine rahip yazyp gönderin. Yletiniz gönderilmi? gibi gözükse de kar?y tarafa ula?myyor, ula?tyrylmyyor. Rahip kelimesini cümle içinde kullandy?ynyzda da bütün cümle sansüre u?ruyor ve kar?y tarafa iletilmiyor... Ancak rahip kelimesini büyük harfle (RAHYP) yazynca sorun olmuyor...Çünkü Yngilizcede bildi?iniz gibi büyük "Y" harfi yok... Ayny kelimeyi büyük olarak Yngilizce harflere uygun yazynca, yani RAHYP yerine RAHIP yazynca sansür hemen devreye giriyor.... MYCROSOFTTAN RAHYP AÇIKLAMASI Peki kelime neden yasak? Bu bir tesadüf mü bilinçl
 
Okunma:2234 MSN ?ifresi çalynanlara!
Msn ki?isel ileti?im ?ifresi çalynanlara müjdeli bir haber Ankara adliyesinden geldi! Ki?isel haberle?me ve sohbet programy MSN ?ifresi çalynanlara iyi haber. Ankara Adliyesi, MSN ?ifresinin çalyndy?y iddiasyyla kendilerine yapylan ba?vurularda olumlu sonuçlar aldyklaryny belirtti. Teknolojinin yaygynla?masyyla internet üzerinden yapylan haberle?melerde büyük oranda bir arty? meydana geldi. Ynternet üzerinden yapylan haberle?melerin büyük bir bölümünü de kullanycylaryn kar?ylykly kullandy?y MSN programy olu?turuyor. Ankara Adliyesi Cumhuriyet savcylary, son dönemlerde kendilerine MSN ?ifremi çaldylar ?eklinde ba?vurularyn yapyldy?yna dikkat çekerek, "MSN ?ifresini kimin çaldy?yny ve kullandy?yny kysa sürede tespit edebiliyoruz" haberini verdi. MSN ?ifre hyrsyzlar
 
Okunma:2234 MSNde bu kelime kar?yya gitmiyor
MSNi açyn ve listenizde çevrimiçi olan birisine "rahip" yazyp gönderin. Sonuç, maalesef olumsuz. Maalesef mesajynyz kar?y tarafa gitmedi. Bu sansürün ve denetlemenin neden yapyldy?y konusunda herhangi bir açyklama yok. Bu engellemenin, sadece Türkiyedeki MSN kullanycylary için yapyldy?y da söylenenler arasynda. Ancak yurtdy?yndaki bilgisayar kullanycylaryna da bu kelimeyle ilgili sansürün uygulandy?y, basit denemelerle ortaya çykyyor. Di?er Yasak Kelimeler de Var my? Bu uygulama, Microsoft tarafyndan uygulanan sansürün hangi boyutta oldu?u sorusunu da akyllara getiriyor. Yasaklanan di?er kelimelerin ne oldu?u merak konusu. MSN kullanycylary, yasaklanmasy muhtemel kelimeleri denemeye ba?ladylar bile. shiftdelete.net
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Planlama ve Ajanda
  Muhasebe
  Kelime İşlem
  Finans
  ERP/CRM ve Yönetim U
  TV-Radyo
  Resim Göstericiler
  Resim Editörleri
  Grafik
  Animasyon
  3D Uygulama
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Windows Phone & Wind
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Symbian
  Sony Ericsson
  Siemens
  N Serisi
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.