ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2234 Yeni bir çy?yr açan foto?raf makinesi
Bilimadamlary, dijital foto?rafçylykta çy?yr açacak bir bulu?a imza atarak kavisli alycylary olan, göz ?eklinde bir foto?raf makinesi geli?tirdi. BBCnin haberine göre, geli?tirilen yeni dijital foto?raf makinesi bir insan gözü büyüklü?ünde ve ?ekli de göze benziyor. Amerikaly bilimadamlary, kavisli bir yüzeye mikro-elektronik bile?enler koymanyn yolunu bulduklaryny, bu ?ekilde insan gözündeki retinanyn bir benzerini geli?tirdiklerini bildirdi. Bu minik alycylar, kendi aralarynda esnek, birbirleriyle ba?lantyly, gerilebilir bir a? olu?turuyor. Bilim adamlary, bu teknoloji sayesinde, daha net foto?raflary, daha geni? açylarla çeken yeni ku?ak foto?raf makinelerinin geli?tirilebilece?ini belirtiyor. Bulu?, gerçek gözün yerini tutabilecek biyonik gözlerin geli?tirilmesine de yardymcy
 
Okunma:2233 Hani D-Smart ücretsiz olacakty !
D-Smarttan ömür boyu filmleri ve maçlary bedava seyredece?ini zanneden izleyiciye kontürlü yayyn satylmaya ba?landy. Do?an Grubu gazete ve TV’lerin yo?un reklam bombardymany ile tanytymy yapylan D-Smart kysa sürede “kutuzedeler” olu?turmaya ba?lady. Geçen yyl D-Smart için ‘Bir kere ödeyin ömür boyu bedava kullanyn’ reklamlary yapyldy. Yani tüketici bir kere D-Smart aldyktan sonra ömür boyu filmleri ve maçlary bedava seyredece?ini zannederek aldatyldy. O dönemde AK?AM, “Ykinci Teleon Vakasy” ba?ly?yny atmy? kamuoyunu uyarmaya çaly?my?ty. Çünkü dünyada bu tip yayyncyly?y abonelerden para almadan ücretsiz olarak finanse edebilecek bir sistem yok. Geçmi?te de “Maçlary verece?im” diye ortaya çykan Teleon ?irketi, satty?y decoderlarla büyük rant elde etmi?ti. AK?AM’yn haberi sonrasy Do?an Gru
 
Okunma:2233 Yflas eden sanal site ma?durlary uyaryyor
Ynternette mü?terilerine aly?veri? imkany sunan ve 30 binin üzerinde mü?terisi bulunan weblebi.com iflas etti. Dolandyryldy?yny dü?ünen onlarca ki?i ürününü ya da parasyny alamady?y için ya tüketici derneklerine yada mahkemelere ba?vurdu. Site hem nakit, hem kredi karty hem de havale yoluyla saty? yapyyordu. Siteden en çok havale yoluyla aly?veri? yapanlar ma?dur oldu. 2003 yylyndan beri faaliyet göstermekte olan Weblebi.com adly sitenin ana sayfasynda "Maalesef son dönemdeki bazy olumsuz olaylaryn neticesinde ticari hayatyny 05.08.2008 tarihinde sonlandyrmak zorunda kalmy?tyr." denildi. Sanal saty? sitesi iflas nedeni olarak da piyasalarda ya?anan durgunlu?u gösterdi. Geçti?imiz aylarda da benzer olay ya?anmy?ty. Altivi.com isimli internet sitesi tarafyndan binlerce ki?i ma?dur duru
 
Okunma:2233 Müjde ! YouTubeda çözüm bulundu
Atatürke hakaret içeren yayynlar sebebiyle yasaklanan video payla?ym sitesi YouTube.com için yerli formül bulundu. Sorunun çözümü için YouTube ve Telekomünikasyon Kurumu yetkilileri arasynda gerçekle?tirilen görü?melerde ?irketin Türkiyeye özgü bir arama motoru olu?turmasy kararla?tyryldy. Buna göre siteye Türkiyeden YouTube.tr ya da YouTube.com.tr adreslerinden ula?ylacak. Böylece sitede, Ynternet Güvenli?i Yasasynda suç sayylan Atatürke hakaret, porno, müstehcenlik, kumar ve intihara özendirme gibi içerikler ayyklanmy? olacak. Zamana konu?an Telekomünikasyon Kurumu Ba?kany Tayfun Acarer, YouTube yetkilileriyle devam eden görü?melerde çözüm için belli bir a?amaya gelindi?ini açyklady. Acarer, YouTubeun Türk halkynyn ulusal de?erlerini, duyarlyklaryny ve Ynternet Güvenli?i Yasasynda
 
Okunma:2233 Japonlar bunu da yapty !
YNTERNETE BA?LANABYLEN ?EFFAF ANSYKLOPEDY GELYYOR Tasarym a?amasy tamam, syra teknolojik altyapyda... Y?te gelece?in en önemli icatlaryndan olaca?y iddia edilen bulu?... Japon tasarymcy Mac Funamizu, tasarym a?amasyny tamamlady?y "?effaf ansiklopedi"nin gelece?in en önemli icatlaryndan olaca?yny iddia ediyor. Yngiliz "Shortlist" dergisinde tanytylan "?effaf ansiklopedi"nin, "bilgiye aç bir topluma mobil e?itim verece?i" bildirilirken, son teknolojilerle bezenmi? icadyn teknolojik altyapysynyn tamamlanmasy için henüz çok fazla zamana ihtiyaç oldu?u da vurgulandy. Mac Funamizunun ?effaf ansiklopedisi herhangi bir yapyya do?ru yöneltildi?inde, Wi-Fi ba?lantysy üzerinden yapy hakkynda anynda bilgi vermeyi amaçlyyor. Ansiklopedide Google Earth, Google Maps ve Internet Explorer gibi pr
 
Okunma:2233 BYLGYSAYAR KORSANLARININ YENY TUZA?INA DÜ?MEYYN
Ynternette sinsi bir solucan daha dola?yyor. Bu kez hedefte dijital müzik tutkunlary var. Antivirüs geli?tiricisi Kaspersky, ses dosyalaryna bula?an ve sonrasynda bilgisayaryn kontrolünü eline geçiren trojany internetten indiren bir solucana kar?y uyardy. CHIPin haberine göre Worm.Win32.GetCodec.a ismindeki zararly MP3 dosyalaryny WMA formatyna çeviriyor fakat dosya uzantylaryny yine MP3 olarak byrakyyor. Ayryca solucan, bu ?ekilde saklanan WMA dosyasynyn içine zararly bir siteye yönlendiren link yerle?tiriyor. Kullanycy müzik dinlemek için MP3 dosyasyny açty?ynda ayny zamanda zararly internet sayfasy da açylyyor ve ses codeci olarak gösterilen bir dosyayy indirmeye sunuyor. Kasperskyye göre codec olarak kamufle edilen dosya gerçekte Proxy.Win32.Agent.arp ismindeki bir trojany barynd
 
Okunma:2233 ARAMA MOTORLARI YNSANI APTAL YAPAR MI?
Amerika’da yayymlanan Atlantic dergisinin dedi?i gibi Google insanlary dü?ünce tembeli yapar my? Günümüzün büyük bir bölümü bilgisayar ba?ynda, intternette sörf yaparken geçiyor. Ynternete ara?tyrma yapmak, yeni bilgiler ö?renmek için de giren var ba?ka amaçlarla da... Google ba?ta olmak üzere pek çok arama motoru istedi?iniz bilgiyi tabii ki do?ru ya da yanly? bir tykla aya?ynyza getiriyor. Zahmetsizce anynda önümüze gelen bilgi hayatymyzy kola?tyryyor; ancak uzmanlara göre bazy sa?lyk sorunlaryna da yol açabiliyor. Amerikaly gazeteci Clive Thompson’un dedi?i gibi bu durum ‘dü?ünceye büyük bir iyilik’ ama her iyili?in de bir bedeli var. Y?te bu bedeli! Geçti?imiz hafta Amerika’da yayymlanan Atlantic haber dergisi i?te bu iyili?in bedelini ‘Google bizi aptal my yapyyor.’ ba?ly?y ile
 
Okunma:2234 Ynternet kullanycylary bu habere DYKKAT
Siber korsanlar bilgisayaryna saldyrdy, ruhu bile duymady ve olan oldu! Yakla?yk 7 yyldyr devlete ait Massachusetts Eyalet Endüstri Kazalary Bölümünde (DIA) ara?tyrmacy olarak görev yapan Michael Fiolanyn bilgisayarynyn çalynmasynyn ardyndan, kurum kendisine yeni bir dizüstü bilgisayary verdi. Yakla?yk bir ay sonra DIAnyn bilgi i?lem merkezi yetkilileri, Fiolanyn kablosuz internet eri?im faturasynyn, kendisiyle ayny i?i yapan arkada?larynyn 4 kat daha fazla oldu?unu fark etti. Yapylan log aramasyndan sonra Fiolanyn bilgisayarynda çyplak gözle görünmeyen çocuk pornosu görüntüleri tespit edildi. Fiola i?ten kovuldu ve durum polise bildirildi, ayryca hakkynda dava açyldy. Fiolanyn talebi ve mahkemenin ba?vurusu üzerine bilgisayary incelemeye alan bili?im uzmanlary, günü geçmi? antivi
 
Okunma:2234 Windows XP kullanycylary dikkat!
Microsoft,milyonlarca Windows XP i?letim sistemi kullanycysyny yakyndan ilgilendiren önemli bir karar aldy. ?irket, stoklaryn tükenmesinin ardyndan perakende olarak Windows XP satmayacak ancak üretici firmalarla yapylan anla?ma do?rultusunda 2010 yylyna kadar henüz Windows Vista i?letim sistemi ile çaly?mayan bazy dizüstü bilgisayarlar XP i?letim sistemi yüklü olarak kullanycyya gelecek. Microsoft Türkiye Windows Ürün Müdürü Alper Mestçi, AA muhabirine yapty?y açyklamada, mevcut lisansly Windows XP kullanycylarynyn teknik destek hizmeti almaya devam edece?ini bildirdi. Mestçi, ?unlary kaydetti: Yakyn zamanda Windows XP için çykardy?ymyz Service Pack 3 sürümü, bu deste?in sürece?inin göstergesi olmakla birlikte, yine Windows XP için Nisan 2014 tarihine kadar güvenlik ve di?er öneml
 
Okunma:2233 Jet internet devrede ! Y?te tarife
Türk Telekom, mevcut internet hyzyny 8 kat artyran VDSL2 hizmetini bugün itibaryyla sunmaya ba?lady. Türk Telekomdan yapylan açyklamaya göre, gerekli tüm alt yapy hazyrlyklaryny tamamlayan Türk Telekom, mevcut telefon hatlary üzerinden internette eri?im hyzyny 8 kata kadar artyran VDSL2 hizmetini 1 Temmuz 2008 tarihinde internet servis sa?layycy aracyly?yyla kullanycylara sundu. Türk Telekomun söz konusu yatyrymy sayesinde Türkiye, VDSL 2 teknolojisini ilk kullanan sayyly ülkelerden biri haline gelirken, VDSL2nin 32 megabite varan hyzy ile Türkiye, Avrupada 23 ülkedeki 190 DSL Sa?layycysy arasynda DSL teknolojisiyle en hyzly interneti kullanan üçüncü ülke konumuna eri?ti. Açyklamaya göre VDSL2, Triple Play denilen ses, görüntü, hyzly internet üçlüsünün bir arada sunulmasy için tas
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Hobiler
  Ev Envarteri
  E-Kitap ve Edebiyat
  Din
  Ders Araçları
  Çocuklar ve Veliler
  Çeşitli Eğitim
  Bilim
  Şifreleme
  Yedekleme
  Skinler (Görünüm Değ
  Msn Messenger
  Dil Yamaları
  Diğer Yamalar
  Yama, Güncelleme, Ek
  Sistem Araçları
  Programlama Araçlar
  Program Kaldırıcılar
  Otomasyon Yazılımlar
  Okuyucular
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.