ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 30 bin ki?i bu araba için kuyru?a girdi
2010 YILINDA PYYASAYA ÇIKACAK Tamamen ?arjly akü ile çaly?an elektrikli otomobil için alycylar kuyrukta! ABDli otomotiv devi General Motorsun 2010 yylynda piyasaya çykacak olan, tamamen ?arjly akü ile çaly?an elektrikli otomobili için hazyrlanan, ba?layycy olmayan alycy listesi için kayyt yaptyran ki?i sayysy 33.411e ula?ty. New Yorkta ya?ayan nörolog olan Lyle Dennis çevre dostu otomobil için GM-Volt.com internet sitesi üzerinden resmi olmayan bir alycy talep listesi hazyrlady. Dennis hazyrlamy? oldu?u listeye en çok California, Texas, Florida ve Michigan etyaletlerinden talerp geldi?ini açyklady. Dennis ABD dy?yndaki 46 ülkeden de araba için taliplerin listeye girdi?ini ifade etti.
 
Okunma:2233 Türk helikopteri için geri sayym ba?lady
PROJE HIZLA YLERLYYOR TUSA? Havacylyk ve Uzay Sanayii A.?nin (TAI), hafif ticari helikopter geli?tirme projesinde geri sayym ba?lady. Türkiyede ilk kez gerçekle?tirilen bu öncü projede TAI, prototip üretiminin tamamlanmasyyla yer ve uçu? test çaly?malaryna 2010 yylynda ba?lamayy planlyyor. Havacylyk Ara?tyrma Geli?tirme ve Uygulama Projesi çerçevesinde, bugüne kadar öncelikli olarak TAInin daha sonra ise di?er savunma sanayi ?irketlerinin bugüne kadar elde etti?i kazanymlar, helikopter üretim projesine aktarylacak. Ulusal ve uluslararasy havacylyk sektörüyle yapylacak i?birli?i çerçevesinde üretimi planlanan hafif ticari helikopterler, 2 ton a?yrly?ynda, 6-8 ki?ilik kapasiteye sahip bulunacak. ÜRETYM ÇALI?MALARI SÜRÜYOR TAI tesislerinde gövde ve aksam üretim çaly?
 
Okunma:2235 Müjde! Ynternette süper ucuzluk geliyor
HEM HIZLI HEM UCUZ YNTERNET ! NASIL MI? 3N teknolojisiyle birlikte en az 70 kat hyzly mobil internet dönemi Türkiyede de ba?layacak. Ayryca fiyatlar da ciddi oranda ucuzlayacak. Cep telefonundan görüntülü konu?mayy sa?layan, connect kartla internete evden, i?yerinden ya da dy?aryda herhangi bir yerden kablosuz ve hyzly ba?lanma imkany sunan 3. Nesil (3N) için ihalenin kasym ayynda yapylmasy bekleniyor. Apple, Microsoft, Yahoo ve Google gibi devlerin yatyrymlaryny kaydyrdy?y bu alana geç de olsa girmeye hazyrlanan Türk firmalary, katma de?erli hizmetler üreterek arayy kapatmayy planlyyor. Türk Telekom bünyesindeki sabit hata ba?ymlyly?y kaldyracak olan 3N ile ADSL fiyatlarynyn çok ucuzlayaca?yny bildiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, uygulamanyn tüketiciye sa?layaca?y
 
Okunma:2233 Ynternet kullanycylaryna ?OK haber
TÜBYTAKTAN SON DAKYKA UYARISI TÜBYTAK, Ynternet kullanycylaryny uyardy! Sistemde kritik bir açyk var. Y?letim sistemleri mutlaka güncellenmeli! TÜBYTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara?tyrma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Bilgisayar Olaylary Müdahale Ekibi (TR-BOME), internetin temel protokollerinden DNS (Alan Ady Sistemi) protokolünde ciddi bir açyk buldu. Kullanycylaryn vakit kaybetmeden Alan Ady Sistemi ve i?letim sistemlerini güncellemeleri önerildi. TÜBYTAKyn yazyly açyklamasynda, TR-BOMEnin, bilgisayarlarda bulunan yeni ve kritik bir açykly?y Acil koduyla bildirdi?i kaydedildi. Ynternetin temel protokollerinden olan ve IP adresinden alan ismine dönü?meyi sa?layan DNS protokolündeki açyk konusunda alynmasy gereken önlemlere ili?kin ?u bilgilere
 
Okunma:2235 Facebooka üye iseniz aman dikkat !
ÇOK KY?YNYN CANI YANABYLYR Çinli hackerlaryn yeni hedefi Facebook oldu. Çinden gelen Facebook tuza?y nasyl i?liyor? Facebook gibi sosyal a?laryn günden güne kullanycy kitlesinin geni?lemesiyle beraber hackerlaryn da bu sitelere ilgisi hyzla artmaya devam ediyor. Bunun son örne?i ise bu sefer Çinden gelen yo?un phishing saldyrylary oldu. Facebook, bir süredir Çin kaynakly phishing saldyrylarynyn hedefi oluyor. Ancak i?in daha da korkulacak yany, bu saldyrylarynyn her birinin sofistike, yani karma?yk bir yapyya sahip olmasy. Phishing saldyrylary nasyl meydana geliyor? CHIPin haberine göre Facebookta yer alan arkada?larynyzdan biri, sizden ?ifrenizi ve kullanycysy isminizi istiyor; akabinde siz de bunu kabul etti?inizde ise bu bilgilerinizi tehlikeye atmy? oluyorsun
 
Okunma:2233 DYKKAT ! Bu virüs kabusunuz olmasyn
SYZ SYZ OLUN, YNTERNETTE GÖRDÜ?ÜNÜZ HER ?EYE YNANMAYIN msnbc.comdan geliyormu? gibi görünen e-posta tüm kopyala-yapy?tyr i?lemlerinizi kabusa çevirebilir. CHIPin haberine göre son zamanlarda internette dola?an bir e-posta, e?er içindeki ba?lantyya tyklarsanyz, panonuzu ele geçirip kopyala-yapy?tyr i?lemlerinizi eziyet haline dönü?türebilir. Bu e-posta msnbc.comdan geliyormu? gibi görünüyor ve içerisinde bir ba?lanty baryndyryyor. Kullanycy bu ba?lantyya tyklady?ynda, kopyala i?lemleri için kullanylan panosuna (clipboard) da elveda demi? oluyor. Ba?lanty panoya ?üpheli bir web sitesi adresi (xp-vista-update.net) ekliyor ve bundan sonra yapaca?ynyz tüm kopyala-yapy?tyr i?lemlerinde bu web adresi ortaya çykyyor. Örne?in bir foruma yorum eklerken bir yerden kopyalady?ynyz bir
 
Okunma:2233 Do?du?un gün neler oldu? Tykla Ö?ren
MERAK ETTY?YNYZ TÜM BYLGYLER YALNIZCA BYR TIK ÖTEDE Do?du?unuz gün Türkiye’de ve dünyada neler oldu? Do?dunuzdan bu yana neler de?i?ti? Tüm bunlary bir tykla ö?renebilirsiniz... Siz do?dunuz ne de?i?ti? Do?du?unuz gün neler oldu? Do?umunuzun üzerinden kaç saniye, kaç dakika, kaç saat, kaç gün, kaç hafta, kaç ay geçti? Do?du?unuz yyl cumhurba?kany kimdi? Hangi takym ?ampiyon oldu? Gol kraly kimdi? TÜM BU YLGYNÇ BYLGYLERE TEK BYR TIKLA ULA?IN
 
Okunma:2233 Vistadan XPye sert dönü?
MICROSOFTUN BA?I DERDE GYRDY Yeni bilgisayar alanlaryn %56synyn Vistayy kaldyryp XP i?letim sistemine döndü?ü açyklandy. XP saty?yna son veren Microsofta ise mahkeme yolu göründü. Dünyanyn en büyük yazylym ?irketi Microsoftun ba?y Tayvan yasalaryyla derde girdi. Ülkenin en büyük tüketici haklary koruma derne?i olan Tüketiciler Vakfy (CF), Microsoftu Serbet Ticaret Kuruluna (FTC) ?ikayet etti. CF Microsoftun Windows XP i?letim sistemini satmayy durdurmasyna kar?y çykyyor. FTC ?ikayet ba?vurusunun kabul edildi?ini ve ?irket hakkynda soru?tuma ba?latyldy?yny açyklady. Yakla?yk 6 ay sürmesi beklenen soru?turma sonunda Microsoft suçlu bulunursa 25 Milyon NTye (940 bin YTL) kadar para cezasyna çarptyrylabilecek. Microsoft, Hazirandan beri Tayvanda i?letim sistemi olarak sadece
 
Okunma:2234 HEDEFLERY AYNI ANDA AKTYF OLAN 3 HAT
Yki hatly cep yetmedi, üçlüsü geliyor. Cep telefonlarynda teknoloji synyr tanymyyor. Ayny anda 2 ayry hat ta?yyabilen telefonlardan sonra ?imdi de 3 hatlylar geliyor. Antalya merkezli Farkly Faal Group, iki ay içinde Türkiyeyi 3 hatly cep telefonlaryyla tany?tyrmaya hazyrlanyyor. ?irket pazara, patentini aldy?y kendi markasy TTN Mobile D550 markasyyla girecek. Yeni telefonu önemli firmalara çaly?an bir elektronik ?irketi üretecek. Ayny anda aktif olabilen 3 hatly telefonlaryn üretimi için 15 Türk mühendis geceli gündüzlü yurtdy?yndaki bir fabrikada görev yapyyor. ?irket, televizyon özelli?i de bulunacak telefonuna ömür boyu garanti verecek. Farkly Faal Group, 3 ay önce de çift hatly telefonunu piyasaya sürmü?tü. ?irketin Yönetim Kurulu Ba?kany Fikret Aydyn, 3 SYMli
 
Okunma:2234 Bu virüs bula?tyysa YANDINIZ !
BÜTÜN SYSTEMY ÇÖKERTEN VYRÜSTEN KURTULMANIN TEK YOLU Ynternette dola?an yeni trojan hyzla yayylyyor. Üstelik bu trojandan kurtulmak hiç de kolay de?il. Son birkaç gündür internet üzerinde dola?an zararly, kullanycylaryn bir numaraly kabusu olmaya ba?lady. Kaspersky tarafyndan "Trojan-Downloader.JS.Small.js" olarak tanymlanan zararly, a? üzerindeki bir PCye bula?arak bu PCyi sistemde Gateway olarak gösteriyor. Di?er bilgisayarlar ise Gateway olarak gördükleri bu PC üzerinden internete ba?lanmaya çaly?yyor. Tabi bu durumda virüs de internete ba?lanmak isteyen PCye direkt olarak bula?my? oluyor. Zararlydan etkilenen PCye format atylsa bile, a?a ba?lanyldy?y an virüs tekrar sisteme bula?yyor. Virüsten kurtulmanyn yolu ise, a? üzerinde bulunan ve zararlydan etkilenen tüm PCleri
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Ftp
  E-Mail
  Dosya İndirme Yöneti
  Dosya Paylaşımı
  Chat
  Çeşitli Araçlar
  Çevirmeli Ağ ve Araç
  Arama Programları
  Yiyecek ve İçecek
  Tarih
  Takvimler, Planlayıc
  Sözlük, Dil ve Çevir
  Spor
  Soy Ağacı
  Sağlık ve Beslenme
  Programlama Eğitim
  Müzik
  Matematik
  Hobiler
  Ev Envarteri
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.