ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 Cep internette inanylmaz hyz...
4G ÇOK HIZLI GELYYOR Artyk 100 mp3 dosyasyny 2,4 saniyede, bir film CD’sini 5,6 saniyede indirmek hayal de?il. ADSL’den daha hyzly internet ba?lantysyny cep telefonlaryna getirecek, üçüncü nesil hizmetler anlamyna gelen 3G beklenirken daha da hyzly ba?lanty sa?layacak 4’üncü nesilin 2009-2010 yyllarynda devreye girebilece?i belirtildi. Avea CEO’su Cüneyt Türktan, saniyede 2 mbit veri aktarymy sa?layan 3G teknolojisinin geli?tirildi?ini, bu teknoloji Türkiye’de kullanyma ba?lamadan 4’üncü nesil LTE (Long Term Evolution) sisteminin hazyrlandy?yny söyledi. GEÇ KALMADIK Türkiye’de 3G hizmetlerinin GSM operatörlerince verilmeye ba?lanmasyyla yeni bir döneme girilece?inin altyny çizen Türktan, “Üçüncü nesil Avrupa’ya 5 yyl önce geldi. 10 milyar dolara lisanslary saty
 
Okunma:2233 Cep telefonlary ile film indirilebilecek
CEP TELEFONLARINA 13 DAKYKADA FYLM YNDYRYLEBYLECEK Türkiyede 3. nesil (3G) ihalesinin tamamlanmasynyn ardyndan cep telefonlaryna 13 dakikada film indirilebilece?i bildirildi. Turkcell Katma De?erli Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardymcysy Cenk Serdar, 3G ve mobil internet konularyndaki sorulary yanytlady. Mobil geni?bant abone sayysynyn çok hazly artty?yna i?aret eden Serdar, dünyada 3G ileti?im altyapylarynyn yaygynla?masy ve mobil geni?bant teknolojilerini destekleyen cihazlaryn artmasy ile mobil internette kullanycy deneyiminin daha da zenginle?ti?ini söyledi. Serdar, mobil hyzly internet eri?imi sa?layan operatörlerin 1,5 ile 7,2 Mbps hyzynda hizmet sa?lady?yny anymsatarak, söz konusu hyzlaryn her geçen gün artty?yna dikkati çekti. Turkcellin hyzynyn, ihal
 
Okunma:2233 Googledan ki?isel gizlilik rötu?u
GOOGLE ARTIK KULLANICILARININ ADIMLARINI YZLEMEYECEK Chromea yöneltilen ele?tirileri de?erlendiren Google, ki?isel gizlili?i güvence altyna alyyor. Güvenlik ve gizlilik konusunda sert ele?tirilere maruz kalan Google artyk kullanycynyn internette atty?y adymlary izlemeyecek. Google ayryca arama motorunda da iyile?tirmeye gidiyor. Chrome bir yandan kullanycylaryn yo?un ilgisiyle kar?yla?yrken di?er yandan da güvenlik ve gizlilik konusunda sert ele?tirilere maruz kalyyordu. Google bunun üzerine daha önce planlady?yndan daha az ki?isel bilgi depolamaya karar verdi. Tarayycynyn standart ayarlaryna göre, kullanycynyn adres çubu?unda girdi?i her harf arama moturuna iletiliyor. Bununla Googleun kullanycyya muhtemel internet sayfalaryny sunmasy sa?lanyyor. Ayny zamanda IP adresi gi
 
Okunma:2233 Yeni sürüm bu! Y?te MSN 9.0-Tykla gör
SON MSN ÇOK FARKLI... MEDYAYA SIZAN YLK GÖRÜNTÜLER BUNLAR.... MSNin en son sürümü olan Windows Live Messenger 9a ait ekran görüntüleri ortaya çykty. Y?te ezber bozan "Son Messenger MSN"de yer alan yenilikler... TIKLA, FARKI GÖR...
 
Okunma:2233 Aylyk 1 YTLye internet hizmeti !
BÖYLE KAMPANYA GÖRÜLMEDY TÜRKSAT A.?nin yeni kampanyasynda, 1024 Kbps kotaly internete abone olanlar, 3 ay süreyle 1 GB kotaly kablo internet hizmetini 1 YTLye alabilecek. TÜRKSAT A.?den verilen bilgiye göre, 1 Eylül-30 Ekim arasynda ba?vuruda bulunanlardan 1024 Kbps kotaly internete abone olanlar, 3 ay süreyle 16 YTLlik 1 GB kotaly kablo internet hizmetine 1 YTL ödeyecek. Kampanyadan mevcut aboneler ve yeni mü?teriler 2 yyl abonelik taahhüdünde bulunmak ?artyyla faydalanabilecek. Kampanya ile ilgili ayryntyly bilgi 444 0 126 numaraly Ça?ry Merkezlerinden ö?renilebilir. Binanyzda Kablo TV - Kablo internet olup olmady?yny ö?renmek için TIKLAYIN
 
Okunma:2234 ADSLde büyük YNDYRYM
REKABET FYYATLARI DÜ?ÜRDÜ ADSL’de kyzy?an rekabet, aylyk ücreti 10 YTL’nin altyna çekti. Hyzly internet olarak bilinen ADSL pazarynda ilk abonelikte uygulanan fiyatlarda büyük dü?ü? ya?anyyor. Türkiye’de 6 milyon aboneye yakla?ylan ADSL’de internete ba?lanyrken, telefon me?gule dü?müyor. Hyzly internet ADSL alanynda son dönemde ya?anan kyyasyya rekabet fiyatlaryn a?a?y çekilmesini de beraberinde getirdi. 5.2 milyon aboneyle ADSL pazaryny domine eden Türk Telekom’un internet kolu TTNet’le rekabete giren ?irketler, yeni aboneliklerde ilk aylar için sunduklary indirimli fiyatlarla tüketiciyi kendisine çekme çabasynda. Piyasada ayryca Do?an Online “Smileadsl”, Tellcom “Superonline”, Koç.net ise “Biri” markalaryyla ADSL hizmeti sunuyor. 24 aylyk kontrat Bu firmalarda
 
Okunma:2233 Ysminiz A ile ba?lyyorsa ba?ynyz dertte !
YSTENMEYEN E-POSTALARDAN NASIL KURTULACAKSINIZ Spam mailler üzerine yapylan bir ara?tyrma çok ilginç bir gerçe?i ortaya çykardy. Cambrigde Üniversiteside yapylan bir ara?tyrma, insanlaryn elektronik posta adreslerinde kullandyklary isimlerin, istenmeyen (spam) postalaryn miktaryny etkiledi?ini ortaya koydu. Yngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, "istenmeyen" elektronik postalar yüzünden genellikle kullanylan e-posta servisinin yaygynly?ynyn sorumlu tutuldu?u, ancak adresin ba?yndaki kullanycy isminin de istenmeyen postalaryn sayysyny etkiledi?i belirtildi. Cambrigde Üniversitesi bilgisayar laboratuvary güvenlik uzmany Richard Clayton, Microsoft tarafyndan Californiada düzenlenen "Email ve Anti-Spam Konferansy"nda sundu?u makalesinde, adr
 
Okunma:2234 Facebook kullanycylaryna MÜJDE!!!
TÜRKÇE YAYINA BA?LADI Dünyanyn en büyük internet tabanly sosyal ileti?im a?laryndan biri olan Facebook, Türkçe yayyna ba?lady. Alynan bilgiye göre, bir süredir çeviri çaly?malaryny Translations (Çeviriler) adly uygulama sayesinde gönüllü üyelerinin katkylaryyla sürdüren Facebook, bu çaly?malary tamamlayarak, yayyn yapty?y 21 dil arasyna Türkçeyi de ekledi. Translations uygulamasyny kullanan yakla?yk 27 bin Türk üye tarafyndan hazyrlanan çevirinin, siteyi kullananlarca gerçekle?tirildi?i için kolay anla?ylyr, samimi ve günlük konu?ma diline uygun oldu?u belirtiliyor. Facebooka Türkçe olarak üye olmak ve giri? yapmak için tr.facebook.com adresi kullanylabiliyor. Mevcut üyeler ise sayfanyn en altynda solda English yazan bölüme tyklayyp Türkçeyi seçerek Facebooku Tür
 
Okunma:2233 TIKLA bu programy YNDYR, tasarruf et !
MICROSOFTTAN ÇEVRE DOSTU UYGULAMA Microsoft, Windows Vista ve Windows XP kullanycylarynyn daha fazla enerji tasarrufu yapmalaryny sa?layan bir uygulama ba?latty. Microsofttan yapylan yazyly açyklamada, ücretsiz olarak indirilebilen Verdiems Edison uygulamasynyn, i?letim sisteminin mevcut güç ayarlaryny daha fazla enerji tasarrufu yapabilecek ?ekilde geli?tirdi?i, tüketici dostu, kullanmasy ve yönetmesi kolay bir kullanycy arayüzü sa?lady?y kaydedildi. Açyklamada, bilgisayaryn enerji tüketiminin çok daha etkin olarak denetlenmesine imkan vererek karbon salynymyny azaltan Verdiems Edisonun, Microsoft ile çevreye duyarly teknoloji ve süreçler konusunda farkyndaly?y artyran uluslararasy organizasyon Climate Savers (Yklim Kurtarycylar) tarafyndan desteklendi?i ifade edildi.
 
Okunma:2234 Aylyk 9.99 YTLye internet !
TELLCOMDAN ADSLDE HESAPLI KAMPANYA... TELLCOM, Superonline i?birli?i ile ADSL ba?lantysyndaki en hesaply kampanyayy ba?latty. Tellcom, 18 A?ustos’ta ba?layan yeni kampanyasy kapsamynda, Superonline ADSL hizmetini ayda 9.99 YTL’ye sunuyor. 9 Ekim’e kadar sürecek kampanyada ayryca abone ba?y 29.00 YTL’lik ba?lanty ücreti de alynmyyor. Ayryca talep eden mü?terilere, istendi?i takdirde kablosuz ya da kablolu modem de ücretsiz olarak hediye edilecek. Bu kampanyadan yararlanarak ADSL ba?latmak isteyenler Turkcell Yleti?im Merkezleri, Turkcell Extralar ile Tellcom ve Superonline bayilerine ba?vuru yapabilir.
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Fly
  Avermedia
  Asus
  VİA Onboard
  Realtek
  Quake
  Philips
  Inca
  Gigabyte Onboard
  Epox Onboard
  Creative
  Aztech
  Asus Onboard
  Yazıcı ve Tarayıcı
  Tv Kartı ve Webcam
  Sistem Test Programl
  Ses Kartı
  Monitör
  Modem
  Via Onboard
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.