ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2234 Y?te syr gibi saklanan kareler ! - Foto
MERAKLA BEKLENEN GÖRÜNTÜLER SONUNDA YAYINLANDI Merakla beklenen detayly ekran görüntüleri, Windows 7 M3 sürümü hakkynda birçok ipucu veriyor. Y?te syzdyrylan son görüntüler... Daha önce Windows 7nin üçüncü Milestone sürümü ile ilgili yayynlanan resimler, i?letim sisteminin geneli hakkynda bir fikir vermiyordu. Daha çok Windowsun bütünle?ik uygulamalarynyn Ribbon ile yeniden elden geçirilmi? sürümlerini gösteriyordu. Windows 7 üçüncü Milestoneda da halen ?iddetle Vistaya benziyor. Fakat tasarymda bazy de?i?iklikler mevcut. Syr gibi saklanan detayly ekran görüntülerini thinknext.net yayynlady. Ekran görüntülerinde çözünürlük ayarlary penceresi, Windows Media Player, yeni denetim masasy ö?eleri, Windows Explorer gibi i?letim sisteminin birçok bölgesi gözler önüne seriliy
 
Okunma:2233 Cep telefonu tümör riskini arttyryyor
CEP TELEFONU YLE YLGYLY BYR UYARI DA YSVEÇLY BYLYM ADAMLARINDAN Ysveçli bilim adamlarynyn yapty?y bir ara?tyrmada, cep telefonu kullanan çocuklarda beyin tümörü olasyly?ynyn 5 kat artty?y belirlendi. Londrada konuyla ilgili düzenlenen bir toplantyda sunulan bildiride, beyinleri ve sinir sistemleri hala geli?mekte oldu?u için, 16 ya?yn altyndakilerin cep telefonlarynyn yaydy?y radyasyona daha fazla maruz kaldyklary kaydedildi. Daily Mailin haberine göre bilim adamlary, çocuklaryn kafalary daha küçük ve kafatasy kemi?i daha ince oldu?u için radyasyonun beyne daha kolay nüfuz etti?ini dü?ünüyor. Ara?tyrmanyn önemli bir bulgusu da bir ki?i cep telefonu kullanmaya ne kadar erken ba?larsa beyninde tümör geli?me riskinin o kadar fazla oldu?u. Orebro Üniversitesi Hastane
 
Okunma:2234 Googlea Türk icady rakip !
SADECE TÜRKÇE YAYIN YAPAN PORTALDA TÜM HYZMETLER ÜCRETSYZ Googlea kar?y iki Türk tarafyndan hazyrlanan "attabot.com" arama motoru beta yayynyna ba?lady. Geçti?imiz günlerde Beta yayynyna ba?layan Attabot.com, Web 2.0yn olanaklaryyla arama motoru i?levlerini bir araya getiren bir web portaly... Attabot.com web arama motoru, e-posta hesaby, çevrimiçi Türk Dil Kurumu sözlü?ü ve Redhouse sözlük gibi hizmetleri tek adreste topluyor. Bunun yanynda kullanycylaryn aradyklary kelimelere göre birbirlerine ula?masyny sa?layan Ortak Arama, kullanycylarynyn aramalarynyn sonuçlarynyn kaydedilebilmesini sa?layan AttaRez ve çe?itli kaynaklardan toplady?y güncel haberleri görüntüleyen Haber bölümü gibi kendine özgü i?levlerle de dikkat çekiyor. Portalyn kurucu orta?y Seyfi Erol, Attabotu
 
Okunma:2234 Y?te Googleyn ilk cep telefonu - Foto
GOOGLE ANDROYD YLE GELYYOR T-Mobileyn, Googleyn açyk kaynakly mobil i?letim sistemi Android ile çaly?acak T-Mobile G1i piyasaya sunaca?y bildirildi. VE KAR?INIZDA GOOGLEIN YLK CEP TELEFONU - KARELER Googledan yapylan yazyly açyklamada, T-Mobile G1in, tam dokunmatik ekran ve klavye özelli?ini, Google Maps Street View, Gmail, Youtube gibi Google ürünlerini de içeren mobil internet deneyimiyle bir araya getirdi?i kaydedildi. Açyklamada, Deutsche Telekom Grup Ürün ve Ynovasyon Yöneticisi Christopher Schlafferin, "T-Mobileyn, Android i?letim sistemine sahip ilk cep telefonu cihazyny dünya pazaryna sunmasyndan gurur duyuyoruz. Google, 2005ten itibaren T-Mobileyn açyk mobil interneti kitlesel pazarlara ula?tyrma yakla?ymynda önemli bir ortak olarak yer aldy" görü?lerine yer
 
Okunma:2234 Internet Explorer 8 yenilendi-Tykla Yndir
Microsoft, üzerinde uzun zamandyr çaly?ty?y internet tarayycysy Internet Explorer 8in yeni beta versiyonunu tüm dünyadaki kullanycylarynyn hizmetine sundu. IE8, DAHA ÖNCE DENENMEMY? ARAMA YÖNTEMLERY KULLANIYOR ?irketten yapylan yazyly açyklamaya göre program, kullanycylara daha güvenli bir ortamda internetten yararlanma olana?y sa?lyyor. Türkçe sürümü de yayymlanan yazylym, bilgi aramayy kolayla?tyryyor. Ayryca arama motorunun önerileri de hyzly bir ?ekilde syralanyyor. Yapylan öneriye tyklamak, arama kutusuna yeniden bir ?eyler yazmaya gerek byrakmadan önerilen do?rultuda bir aramayy ba?latyyor ve sonuçlandyryyor. Internet Explorer 8de arama fonksiyonu, ba?ta Microsoft Live Search olmak üzere Yahoo ve Wikipedia gibi kanallary da kullanyyor. IE8, görsel aramayy da mümkün kylyyor.
 
Okunma:2233 Ynternete 5 kat daha hyzly ba?lanyyor !
ÜSTÜN PERFORMANS VE TASARRUF BYR ARADA Dünyanyn en büyük mikroçip üreticisi Yntel, yeni dizüstü bilgisayar teknolojisini yerli bilgisayar firmasy Casperyn Nirvana modeli için üretti. Centrino 2 teknolojisi ile üretilen Casper Nirvana, yalnyzca masaüstü bilgisayarlarda sahip olunabilecek güç ve performansy sa?lyyor. Be? kat hyzly ba?lanty kolayly?y sa?layan bilgisayarlar, kablosuz performans ve 2 kat fazla kapsama alany gibi özelliklere sahip. Yeni Nirvana, flash bellek temelli bir depolama teknolojisi olan Intel Turbo Memory sayesinde yazylymyn yüklenmesini ve sistemin açylmasyny hyzlandyryyor. Cihazda online oyunlaryn oynanmasy, müzik indirilmesi veya video yayymy da eskisinden daha hyzly gerçekle?iyor. Dü?ük güç tüketimi sayesinde pil ömrü uzarken, enerji koruma teknoloj
 
Okunma:2234 Milyonlarca modem çöpe gidecek !
YNTERNETYNYZYN HIZLI OLMASINI YSTYYORSANIZ... Hyzly internet isteyen milyonlarca kullanycy yeni modem almak zorunda kalacak. DSL hatlaryn yaygynla?masy ile dünyada milyonlarca kullanycy, maksimum 125 Mbps hyzyny destekleyen modem kullanmaya ba?lady. Ancak dünyanyn en büyük meslek örgütlerinden olan IEEE, (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) bir süredir üzerinde çaly?ty?y yeni veri transfer protokolü olan 802.11nye son ?eklini 2009un ilk çeyre?inde verecek ve genel standart olarak dünyanyn her yerinde kullanylacak. 802.11n, standardy, maksimum veri transfer hyzyny 300 Mbpsye ta?yyacak, bunun yanynda e? zamanly olarak çoklu veri ileti?imi yapylmasyna imkan tanyyacak. 802.11n standardyny bu kadar hyzly yapan manty?yn altynda çoklu anten sistemi kullan
 
Okunma:2235 Ynteraktif televizyon yayyny 2009da
YNTERAKTYF TELEVYZYON YAYINI 2009DA DO?RUDAN BA?LAYACAK TÜRKSAT A.? Genel Müdürü Özkan Dalbay, interaktif televizyon yayynynyn 2009da ba?layaca?yny bildirdi. Dalbay yapty?y açyklamada, Kablo TV altyapysyyla ilgili davada Yargytayyn TÜRKSAT lehine karar verdi?ini, bu kararyn devam eden di?er davalarda emsal te?kil edece?ini söyledi. Yargytay kararynyn ardyndan yatyrymlara hyz verdiklerini kaydeden Dalbay, 2008i Kablo TV konusunda altyapyyy yenileme ve yeni ürün çykartma yyly belirlediklerini dile getirdi. Altyapynyn maksimum kullanymynyn Türkiyeye getirece?i yarary gözardy etmek istemediklerini ifade eden Dalbay, hedefledikleri yenileme yatyrymlarynyn üçte ikisini tamamladyklaryny belirtti. Dalbay, ayny zamanda dijital yayyncylyk ve interaktif hizmetlere geçi? için Kab
 
Okunma:2234 Bilim yeni bir dönü?ümün e?i?inde
BYLYM DÜNYASI TARYHY DENEYYN SONUCUNU HEYECAN YLE BEKLYYOR Dünya parçacyk fizik camiasyny, Ysviçre CERNde çaly?maya ba?layan büyük hadron çarpy?tyrycysyndan (LHC) gelecek sonuçlaryn heyecany sarmy? bulunuyor. On dört yyldyr bilim adamlary CERNdeki "süper mikroskop" sisteminin tamamlanmasy için canla ba?la çaly?yyorlardy. Deneyin temelini kysaca anlatmaya çaly?yrsak; dev parçacyk hyzlandyrycysynda önce parçacyk demetleri olu?turulacak. Proton gibi atom parçacyklary önce tek yönde hyzlandyrylacak. Daha sonra ters yönlerde hyzlandyrma ve sonunda çarpy?tyrma duraklaryndan geçilecek. Önce dü?ük enerji düzeyleri, sonra tera ölçe?i... Nisbi zayyf deney yo?unluklaryndan kontrolü daha zor olan yüksek yo?unluklara geçilecek. Sonra?.. Yol üzerindeki her adymda, görev alan binlerce bilim i
 
Okunma:2234 Numaranyzy nasyl ta?yyacaksynyz?
NUMARA TA?IMA Y?LEMY 6 GÜN YÇYNDE TAMAMLANACAK Numara ta?yma i?lemi 9 Kasymda ba?lyyor. Peki numaralar nasyl ta?ynacak? Y?te merak edilenler... Telekomünikasyon Kurumu Ba?kany Tayfun Acarer, 9 Kasymda uygulamaya konulacak GSM operatörleri arasynda numara ta?yma i?leminin 6 gün sürece?ini, abonelerin bu süre içinde cep telefonu hatlaryny kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Acarer, numara ta?ynabilirli?i uygulamasynyn 9 Kasymda ba?layaca?yny hatyrlatty. Uygulama ile abonelerin telefon numaralarynda hiçbir de?i?iklik olmadan bir operatörden di?erine geçebilece?ini anlatan Acarer, cep telefonu numarasyny ta?ymak isteyen abonelerin geçmek istedikleri yani alycy operatöre müracaat etmeleri gerekti?ini dile getirdi. Acarer, ?öyle konu?tu: GSM operatörleri kimlik
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Uygulamalar
  Oyunlar
  Symbian
  Sony Ericsson
  Siemens
  N Serisi
  66 Serisi
  Nokia
  Çesitli Dosyalar ve
  Cep Telefonu Yazılım
  UIQ Series
  Series 60
  Java Oyunları
  Cep Telefonu Oyunlar
  Uygulamalar
  Oyunlar
  BlackBerry - RIM
  Bilgisayar İçin Cep
  Video Klipler
  Temalar
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.