ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2233 AROG ve Yvedik numara için kapy?acak
Cep telefonu operatörleri 9 Kasymda ba?layacak Numara Ta?yma uygulamasyna iddialy bir ?ekilde hazyrlanyyor. Turkcell Recep Yvedik ve Cellocanlary kampanyalarynda kullanacak. Avea da grup ?irketi Türk Telekomun reklamlarynda oynayan Cem Yylmazyn AROG filmini kullanacak. AROG filminin daha önce TTNet abonelerine özel gösterim yapylaca?y açyklanmy?ty. ?imdi Avea da numara ta?yma reklamlarynda kullanmaya ba?layacak. Turkcell son kampanya döneminde kullandy?y Recep Yvedik karakterini numara ta?yma uygulamasyny anlatmak için de tercih ediyor. AROG POSTERY CEBE YNDYRYLECEK Avea numara de?i?tirme reklamlary dy?ynda AROG filmini katma de?erli servisleri için de kullanacak. Filmin afi? ve müzikleri ceplere indirilecek. Faturaly ya da ön ödemeli aboneler kysa mesaj göndererek ya da wap sitesi
 
Okunma:2233 Mandriva Linux 2009 çykty! Yndirin!
Son kullanycylar kadar kurumsal ölçekte de kullanylan Mandriva Linuxun 2009 sürümü da?ytyma çykty. Yndirmek için gerekli ba?lantylar burada. Popüler Linux da?ytymlaryndan Mandriva, 2009 sürümünü da?ytyma sundu. Ynternet üzerinden indirerek iki farkly sürümünü deneyebilece?iniz Mandriva Linux 2009da en büyük geli?me KDE 4.1.2 sürümüne geçilmi? olmasy ve Plasmanyn nimetlerinden faydalanylmasy. Ayryca dizüstü bilgisayarlar için biraz daha hafif olan ama yine de ?yk görünen LXDE masaüstü yöneticisi de seçenekler arasynda. :: Mandriva Linux 2009 Free veya One sürümlerinden birini indirmek için buraya tyklayyn! Sürümler Hakkynda Mandriva Linux 2009 üç farkly pakette geliyor. One, do?rudan CDden çaly?an bir sürüm. Free isimli sürüm Mandriva Linuxun sundu?u tüm nimetlerden faydal
 
Okunma:2234 Nokia, dokundurmaya devam ediyor
N95 ve N96 gibi büyük sükse yapan cep telefonlaryna sahip Nokia N Serisi için dokunmatik ekran nihayet resmi a?yzlardan do?rulandy. Pazar payy nazaran çok daha küçük firmalar bile önemli güncellemeler yapyp modellerine birçok özellik katarken, Nokianyn N Serisi cihazlaryna dokunmatik ekran özelli?ini eklemesi kaçynylmazdy. Nihayet New Delhideki etkinlik syrasynda, Nokia Hindistan Pazarlama Yönetmeni Devinder Kishore (hayyr, Mohinder Suresh de?il), "Birçok dokunmatik ekranly telefon hazyrlyyoruz, bunlardan bir tanesi de çok yakynda çykacak bir N Serisi modeli." müjdesini verdi. Cihazyn di?er özellikleri ve çyky? tarihi hakkynda ba?ka bilgi verilmezken, XpressMusic 5800 ile dokunmatik ekran ligine hyzly bir giri? yapan Nokiayy ayny özellikteki bir N Serisi cihaz ile kimse tutamaz gibi gör
 
Okunma:2233 Blackberry mi Iphone mu iyi?
Dünyada üzerine en çok yazylyp çizilen telefon olma özelli?ini kimselere kaptyrmayan IPhone nihayet halkymyzyn hizmetine sunuldu. MURAT BIRSEL KAR?ILA?TIRDI Konu cep telefonlary olunca IPhone ile ‘hangisi daha iyi’ mukayeselerinde de Blackberry’i geçenin olmady?y biliniyor. Google arama motorunda ‘iphone blackberry’ yazacak olursanyz ikisinin de adynyn geçti?i 27 milyon döküman gelecektir. Bunlar arasynda en çok okunanlar da ‘hangisi’ türü mukaye notlary. ‘Teknolojik oyuncaklar’a olan ilgim (merak, dü?künlük, tutku, ba?ymlylyk) ister istemez kullanycy synyflandyrmasynda beni -uluslararasy jargonda- ‘power user’ diye bilinen bir grubun üyesi yapyyor. Neymi? bu grup pardon, çok merak ettik? ‘Zor kullanycy’ diye dilimize uyarlayabiliriz: Teknolojik ürünü satyn almadan önce reyondaki g
 
Okunma:2233 6 ay bedava internet !
DEV KAMPANYADAN YARARLANMAK YÇYN NE YAPMALI? TurkNet, CeBITteki standyny ziyaret edenlere 6 ay bedava internet abonelik paketi sunaca?yny duyurdu. TurkNetten yapylan açyklamada, TurkNetin 6 ay bedava internet paketinin yanynda pek çok hizmetinde de CeBITe özel indirimler olaca?y kaydedildi. TurkNet, CeBITteki standyny ziyaret edenlere sunaca?y bu kampanyasyny 7-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek CeBIT Bili?im Eurasia Fuarynda tanytacak. Bu dev kampanyadan yararlanmak ve TurkNetin hizmetlerini yakyndan tanymak isteyenler TurkNet standy ziyaret edebilecekler. ADSL kampanyasynyn yany syra kullanycylaryn, TurkNet standyndaki deneme noktalaryndan Ev ve Y?ten Ucuz Arama Hizmeti 1095i ücretsiz olarak kullanma imkany bulacaklary kaydedilen açyklamada, TurkNetin fuarda, kurumsal hizmet
 
Okunma:2233 Google 10 ya?ynda
G1OGLE... GOOGLE 10. YA?INI KUTLUYOR... Dünyanyn en de?erli markasy olan Google 10. ya?yna basty. Googlecylar ?imdiden gelecek on yylyn teknolojik geli?meleri ve bunlaryn dünyaya olasy etkisi üzerine kafa yormaya ba?ladylar bile. 10. yyl için kapsamly bir zaman çizelgesi hazyrlayan Google, ilk günden bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri ve heyecan dolu serüvenini yansytmy?. Googleyn önemli günler için tasarlady?y 308 özel logo (Doodle) da 10. yyl özel bölümünde sergileniyor. Googley Nasyl Kullanyyorum ba?lykly özel bölümde kullanycylaryn Goole ürünlerini kullanmada sayysyz, ilginç yollar buldu?undan bahsedilerek bunlardan örnekler verilmi?.Kullanycylaryn kendi bulduklary kullanym kolaylyklaryny payla?maya davet edildi?i bölüm mutlaka gezilmeli. Dünyayy de?i?tirecek fik
 
Okunma:2233 Ynternet müjdesi !
2009DA VERGYLER DÜ?ÜYOR, YNTERNET UCUZLUYOR Ula?tyrma Bakany Binali Yyldyrym, 2009da hem mobil hem de sabit internet üzerindeki Özel Yleti?im Vergisini indireceklerini bildirdi. Yyldyrym, gazete ve televizyonlaryn Ankara temsilcileriyle Türk Telekomun Ahlatlybel Tesislerindeki iftarda bir araya geldi. Bakan Yyldyrym, Ystanbul Bo?azyna yapylacak 3. köprünün güzergahyyla ilgili bir soruyu yanytlarken, 4 seçenek bulundu?unu ancak henüz güzergahyn belirlenmedi?ini, bu konuda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?anyn olurunu aldyktan sonra güzergahy netle?tireceklerini söyledi. Dünyadaki finansal krizin sonuçlaryny görmek istediklerini vurgulayan Yyldyrym, bu nedenle yeni köprünün ihalesinin 2009 öncesine yeti?tirilemeyece?ini belirtti. Küresel yatyrymcylaryn yap-i?let-devret modeliyle y
 
Okunma:2233 Vodafone da iPhone fiyatyny açyklady
TURKCELL VE VODAFONE, iPHONE 3GYY YARIN MÜ?TERYLERYNE SUNACAK Turkcell ve Vodafone, iPhone 3Gyi yaryn mü?terilerine sunacak. Mayys ayynda Vodafone Global tarafyndan yapylan “iPhone 3G’nin saty?a sunulaca?y ülkeler listesi”nde Türkiye’nin görünmesiyle Türkiye’deki saty?y hakkynda elle tutulur ilk bilgi gün y?y?yna çykan iPhone 3G; nihayet 25 Eylül’ü 26’syna ba?layan bu gece Turkcell ve Vodafone’un neredeyse kom?u sayylabilecek iki büyük ma?azasynda saty?a sunulacak. Turkcellden yapylan yazyly açyklamada, Apple ile imzalanan anla?mayla mü?terilere sunulacak iPhone 3Gnin, entegre GPS modülü ile geni?letilmi? yer bazly mobil hizmetler sa?lady?y, ayryca 2.0 yazylymyyla Microsoft Exchange ActiveSync deste?inin yany syra, Apple App Store ile üçüncü parti uygulamalaryn kullanymyny
 
Okunma:2233 Cep telefonu otomobil açyyor !
SAYILI GÜNLER KALDI Cep telefonlary ile otomobillerin kapylarynyn açylmasy ve motorunun çaly?tyrylmasynda sona gelindi. Otomobil üreticisi Nissan, Akylly Anahtar olarak adlandyrylan ve 2002 yylyndan bugüne uygulanmakta olan, kumanda bazly iki yönlü ileti?im kuran cihazlardan çe?itli otomobillerinde kullanylmak üzere 1 milyon adede yakyn satty. Cep telefonlarynyn hayatyn çe?itli alanlarynda kullanymynyn yaygynla?masyyla harekete geçen Japonyanyn en büyük mobil telefon operatörü NTT DoCoMo ile i? orta?y Sharp firmasy, bu teknolojiyi cep telefonlaryna uyarlady. Önümüzdeki hafta Japonyada gerçekle?tirilecek CEATEC fuarynda tanytylacak (Cutting-edge IT; Electronics Comprehensive Exhibition) yeni teknoloji ile anahtarsyz otomobiller geli?tirilebilecek. Konuyla ilgili o
 
Okunma:2234 iPhone için geri sayym ba?lady
IPHONEUN 3. NESYL MODELY TÜRKYYEDE Apple ?irketinin dokunmatik ekranly cep telefonu iPhoneun 3. Nesil (3N) modeli per?embe gününden itibaren Türkiyede de saty?a çykyyor. Vodafone Türkiye, merakla beklenen yeni nesil iPhonelary, 25 Eylülü 26 Eylüle ba?layan gece saty?a sunuyor. Ylk iPhonelar çe?itli sürprizlerle, Ba?dat Caddesi Vodafone Store ve Kanyon Apple Premium Reseller Troy da Türkiyedeki meraklylaryyla bulu?acak. Kanyon Apple Premium Reseller Troy ve Ba?dat Caddesi Vodafone Store, saat 16.00dan 02.00ye kadar sürecek ?ovlar, DJ performanslary ve dans gösterileriyle renklenecek. Vodafone ayryca N101 FM ve Power FM dinleyicilerini de iPhone 3N sahibi yapyyor. 24-25 Eylül tarihlerinde Power FMde Geveze sabahlary, Bay J ise ak?amlary düzenleyecekleri yary?malarla, ?ansl
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Puzzle
  Oyun Araçları
  Macera ve RPG
  Kart Oyunları
  Hile Programları
  Gazino ve Şans Oyunl
  Dos Oyunları
  Çocuklar İçin Oyunla
  Çeşitli
  Arcade
  Araba Oyunları
  Aksiyon
  İş Hayatı ve Gündem
  Veritabanı
  Uygulama İş Ofis
  İnşaat Sektörü
  Sağlık Sektörü
  Eğitim Sektörü
  Çesitli Sektörler
  Sektör Grupları
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.