ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2232 Sorunlu iMac ekranlary davalyk oldu
ABD’de Apple aleyhine açylan kolektif tüketici davalaryna birisi daha ekleniyor. Davanyn konusu, iMac ekranlarynda olu?an ve Apple’nin garanti kapsamyna dahil etmedi?i dikey çizgiler (bkz. Örnek video). Floridaly bir tüketici, yapty?y 13 sayfalyk dava ba?vurusunda, dikey çizgilerin hataly konnektörler ve/veya ba?lantylar nedeniyle ortaya çykty?yny ve durumun tasarym ve üretim kaynakly bir kusur oldu?unu belirtip, kendisi gibi binlerce tüketicinin bu kusurdan etkilendi?ini belirtiyor. Davacy tarafyn talebi, Apple’nin kusurlu donanymy kabul etmesi ve zarary tazmin etmesi. Bakalym davaly Apple, davacynyn bu iddialaryna ne yanyt verecek? Ben ?imdiden olacaklary görür gibiyim. Aleyhlerindeki her davada oldu?u gibi, muhtemelen yine uzla?ma yolunu seçerek konuyu kapatmaya çaly?acaklardyr. Bu ar
 
Okunma:2234 Dark Void
Y?te özlemle bekledi?imiz konseptlerden biri: Uçmak ve ate? etmek, bir insan daha ne ister ki? Özellikle bir araca binmeden uçmak insanyn yüzyyllardan beri özendi?i ve Hezarfen Ahmet Çelebi gibi bilginlerin de ba?ardy?y bir tutkudur. 1632 yylynda Galata kulesinden 6000 metre ötedeki Üsküdar’a takma kanatlarla inmeyi ba?aran Hezarfen Ahmet Çelebi uçan adam olarak tarihe damgasyny vurmayy ba?army?tyr. Birçok insanyn hayallerini süsleyen uçma tutkusu aslynda günümüzde çok da imkansyz bir ?ey de?il. Tamam, her kö?e ba?ynda bir jet-pack satylmyyor, ama insano?lu roketli jet-pack’ler ile uçmak için kafa yormu?. Y?te Airtight Games’in yapymcyly?yny üstlendi?i Capcom’un yeni oyunu Dark Void’te de syrtynda iki roketli jet-pack ile uçan bir karakteri yönetiyoruz. Serbestçe havada uçarken, robotlara,
 
Okunma:2234 Red Faction: Guerrilla
2001deki E3 fuarynda birçok oyuncuyu heyecanlandyrmy?, çyktyktan sonra ise bir kesim oyuncuyu memnun edip, bir kesimi ise hayal kyrykly?yna u?ratmy? bir oyundu Red Faction. Gelecekte Marsta yerle?im birimleri kuran insano?lu, gezegen üzerinde büyük maden tesisleri in?a etti. Dünyadaki birçok insan, buradaki maden firmasynyn yapty?y reklamlara kapylarak i?çi olarak çaly?mak için Marsa do?ru yola çyktylar. Bir süreli?ine her ?ey yolunda gitse de, zamanla i?çiler hastalanmaya, hayatlaryny kaybetmeye ba?ladylar. Kysa bir süre sonra sorumlunun maden firmasy Ultor oldu?u anla?ylynca, i?çiler isyan bayra?yny çekerek Red Faction örgütünü kurdular. Uzun süren bir mücadeleden sonra i?çiler sava?y kazanmy?lardy. Guerrilla, bu olaylardan tam 50 yyl sonrasyny konu alyyor. Earth Defense Force (ED
 
Okunma:2233 Sql Server 2008
?ubatta duyurulan SQL Server 2008 MSDN kullanycylary için indirilmeye sunuldu. Ms’in yapty?y geli?tirmelerin en ba?ynda raporlama ve analiz foksiyonlary geliyor. SQL server 2008 büyük tablolar ve Data-Warehouse ortamlarynda yüksek sorgulama hyzy sunacak. SQL Server 2008 7 farkly sürüm olarak çykty. Enterprise, Standart, Workgroup, Web ve Developer isimleri ile farkly sürümler olarak sunulacak. Bunlaryn dy?ynda Express ve Compact ismiyle iki farkly sürüm daha indirilmek için sunulacak.
 
Okunma:2233 Dokunmatik yüzeyi grafik tablete dönü?türün
Ten One Design, Pogo Sketch isimli yeni dokunmatik kalemini piyasaya sürdü. Pogo Sketch alüminyum görünümü ve tasarymyyla, özellikle Apple’nin tu?suz dokunmatik yüzeye sahip yeni MacBook ailesi için üretilmi? bir ürün. Dokunmatik yüzeyin grafik tablet gibi kullanylabilmesini sa?lyyor. Çizim programlarynda, parmakla yapabilece?inizden daha keskin çizimler yapabiliyorsunuz. Fakat dokunmatik yüzeylerdeki ivmelendirme etkisi nedeniyle, grafik tablet kadar verim alabilmek mümkün olmuyor. Pogo Sketch’i iPhone ve iPod touch ile de kullanmak mümkün. Hattâ iPhone için özel bir klipsi de mevcut. Pogo Sketch, alüminyum (son nesil) MacBook ve MacBook Pro ile ikinci nesil iPod touch ve iPhone 3G’yi destekliyor. ABD fiyaty 15$.
 
Okunma:2234 Ati Radeon Omega Drivers 3.8.360
Daha önceden Ati Radeon Omega drivers 3.8.330 makalemde sizlere Ati’nin Omega sürücülerinden bahsetmi?tim. Ati ekran kartlaryny adamyn birisi öyle bir güncelliyorki bazen Ati den çok daha iyi ve çok daha performansly sürücüleri piyasaya sürüyor. Bu manyak ötesi arkada? internet sitesinde sadece bay?lar ve sponsorlary ile para kazanyyor. http://www.omegadrivers.net internet sitesinde yeni Radeon Omega Drivers 3.8.360 sürücülerini piyasaya sundu. Bu sürücülerde.The Omega Drivers are compatible with all ATI Radeon cards: (it doesn’t matter if they are DDR, SDR, PCI, PCI-E, AGP, Mobile, Retail, OEM or 3rd Party)- Radeon All In Wonder- Radeon 7×00/VE/LE- Radeon 8500/LE- Radeon 9×00/SE/Pro/XT/TX- Radeon X Series /SE/Pro/XT/PE- Radeon X 1k Series- All Mobility Radeons (M6 and up)sürücüleri mevcut
 
Okunma:2233 Oyun sektöründe ekmek aslanyn midesinde
Ba?aryly olmak her ne kadar bilgisayar ve web teknolojileriyle içli dy?ly olan bir deyim olsa da, bu durum oyun programlama için pek de geçerli olan bir durum de?il. Forbes durumu ara?tyrmak için oyun konsol saty?lary konusunda ara?tyrmalaryyla tanynan The Electronic Entertainment Design and Research (EEDAR)e u?rady ve iyi bir oyun yapymy için ba?aryya giden yollardan, oyuna yapylacak yatyrym ve oyunun getirece?i gelir hakkynda bir ara?tyrma yapty. Forbes bu ara?tyrmalaryn sonucunu ise okuyucularyna "Oyun sektöründen kayda de?er bir gelir bekliyor iseniz ?ansynyz %20" olarak sundu. Forbese konu?an EEDAR Ba?kany Geoffrey Zatkin "Üzerinde çaly?ty?ym her oyunda, oyunun daha çok nasyl satylaca?yny dü?ünmek kimi zaman gözümüzü kör ediyor" ?eklinde bir demeç verdi. Geoffrey Zatkin rö
 
Okunma:2234 Katlanabilen cep telefonlary geliyor !
Elektronik cihaz üreticisi Samsung, Japonyada düzenlenen uluslararasy ince ekran etkinli?i FDP 2008de çok ilginç bir cep telefonu tanytty. Dokunmatik OLED ekrana sahip olan cep telefonu kitap gibi tam ortasyndan katlanabiliyor. Cihaz kapalyyken görünümü normal bir cep telefonuna benziyor. Ancak telefonun katlary açyldy?ynda yakla?yk 5 inch geni?li?inde esnek OLED ekrana dönü?üyor. Geni? ekrany internette sörf yapmak, film izlemek ve oyun oynamak için de ideal... OLED teknolojisi (organic light emitting diode) çok esnek olmalaryyla dikkat çeken ince katmanly, organik maddeleri baz alyyor. Bu özellikleri sayesinde bükülebilir ekran veya elektronik kâ?yt olarak kullanylmaya çok elveri?liler. Ayryca normal LCD ekranlaryn aksine oldukça dü?ük enerji tüketiyor, (2-10 V), klasik ekranlara
 
Okunma:2234 Y?te Googleyn iphone katili telefonu T-Mobile G1
Googleyn açyk kaynakly mobil i?letim sistemi Android ile çaly?an ilk cep telefonu T-Mobile G1 adyyla ABDde 22 Ekimde saty?a çykacak. Avrupa ülkelerinde 2009 yylynda piyasaya çykmasy beklenen telefonun Türkiyeye ne zaman gelece?i ise henüz belli de?il. T-Mobile G1, ünlü mobil cihazlar üreticisi HTCnin Dream modelinin Android i?letim sistemiyle birle?mesinden olu?uyor. Cihazda, tam dokunmatik 480 × 320 piksel ekran ve klavye, Google Maps Street View, Gmail, Youtube gibi Google ürünlerini de içeren mobil internet deneyimi bulunuyor. Cihaz, ABDde T-Mobile perakende dükkanlarynda ve online olarak, 179 dolara satylyyor. G1 ile birlikte, özel Android uygulamalarynyn indirilebilece?i Android Market ve binlerce MP3ün satyn alynabilece?i Amazon MP3 Store deste?i de geliyor. Telefonda b
 
Okunma:2233 Vista SP2 ufukta göründü
Öyle görünüyor ki, Microsoft, Windows Vista ve Windows Server 2008 için yeni bir servis paketi hazyrlamaya ba?lady. Nereden mi biliyoruz? Firmanyn destek web sitesinde herhangi bir detay belirtilmeden yayynlanan bu girdi her ?eyi anlatyyor. Yüksek bir ihtimalle SP2 önümüzdeki sene yayynlanacak; Windows 7 piyasaya çykmadan önce... Ayryca servis paketinin Vista-halefine has bazy özellikleri beraberinde getirme ihtimali de var. Elbette Microsoft herhangi bir açyklama yapmady?y sürece bunlar teoriden öteye gidemeyecek.
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Veritabanı Uygulamal
  Uygulamalar
  Sunucular
  Sayfa Tasarlayıcılar
  Java ve Javascript Y
  Hazır Scriptler ve A
  Editörler
  Animasyon ve Grafik
  Teppro
  Prolink
  Laconte
  Inca
  Hauppage
  Fly
  Avermedia
  Asus
  VİA Onboard
  Realtek
  Quake
  Philips
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.