ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2234 Facebook da Be?eniyor "Facebook Like"
Popüler payla?ym sitesi Facebook, Like (Be?en) özelli?ini hizmete sundu. Kullanycynyn durumundan, foto?raflaryna, mesajaryndan di?er tüm yazylara kadar bütün içerik Like dü?mesi ile be?enilebilecek. Bir içeri?i kaç ki?inin be?endi?i de içeri?in alt bölümünden takip edilebilecek.FriendFeed isimli payla?ym sitesinde bulunan Like özelli?i ile benzer fonksiyonlary bulunan Live butonu Facebooku Türkçe olarak kullananlaryn kar?ysyna Be?en olarak çykyyor.
 
Okunma:2233 Aselsandan müthi? icat
Aselsan, TSK için önemli bulu?lara imza atyyor.Ba?ta terörle mücadele olmak üzere; kara, hava ve denizde kullanylabilen, ke?if ve gözetleme sistemleri insansyz araçta dy?a ba?ymlyly?y bitirecek.Savunma sanayiinde insansyz sistemlerin yeri ve önemini dikkate alan Aselsan, Türk Silahly Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacy do?rultusunda çok önemli bulu?lara imza atty. Ba?ta terörle mücadele ve asimetrik sava? ?artlary olmak üzere ke?if-gözetleme-istihbarat, savunma, lojistik destek görevlerinde her türlü ?artta çaly?abilen insansyz sistem çaly?masynda büyük mesafe kaydetti. Ynsansyz sistemlerin, askeri personel için rutin, zor ve tehlikeli görevlerde, korkma, çekinme, yorulma gibi unsurlary bertaraf etmesi sebebiyle her geçen gün cazip hale geldi?i belirtiliyor.DI?A BA?IMLILIK BYTYYORYnsansyz sistem
 
Okunma:2233 Microsoft cepleri yedekliyor My Phone
Microsoft’un ‘kazara’ duyurusunu yapty?y hizmeti My Phone, cep telefonlaryndaki bilgileri internet ortamynda yedekleme ve e?le?tirme imkany sa?lyyor.Ücretsiz olaca?y açyklanan servisin ?imdilik sadece Beta sürümünün bulundu?u ve bu sürümün de davetiye yöntemi ile kullanylabilece?i açyklandy.My Phone hizmeti cep telefonunuzdaki bilgileri online olarak yedekleme ve e?le?tirme hizmeti sunuyor. Güvenli oldu?u açyklanan hizmetin önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çykmasy bekleniyor.
 
Okunma:2233 GO HOME IMF
Türkiye artyk eski Türkiye de?il. Bitti, geçti o günler.Ba?bakan’yn Davos’taki tavry gösterdi ki siyasi ve ekonomik olarak “varyz”.Yiyiciler yiyip bitiremedi, altymyzy oymaya kalkanlaryn kazmalary ellerinde kyryldy.Bu asil milleti güzel günler bekliyor.Yyiliklerimizi, co?kumuzu, heyecanymyzy dünyaya anlatabilece?imiz güzel günler.Peres’e ve moderatöre kar?y bu çyky?, milletin gönlünde gereken aksi sedayy yapty. Türkiye Ba?bakan’a, asyl önemlisi ülkesinin gelece?ine sahip çykty.IMF’ye de kapyyy göstermenin zamany geldi.Borcumuzu 40 milyar dolardan 8 milyara indirdik. Onlarsa yeniden Ankara’nyn yollaryny a?yndyryyorlar.Oysa krizden kurtaraca?yz diyen IMF’nin kendisi krizde.Japonya’dan para alyp, yüksek faizle ba?ka ülkelere satmaya çaly?yyor.Bir bakyma kendi varly?yny devam ettirebilmenin yo
 
Okunma:2234 GOOGLE TRANSLATE TÜRKÇE Ö?RENDY
Googleyn çevirimiçi çeviri hizmeti olan Google Translatee 7 yeni dil eklendi. Bu diller arasynda Türkçe de bulunuyor.Googleyn bu yeni hizmeti sayesinde Türkçe’den çok sayyda dile ve di?er dillerden Türkçe’ye metin ve internet sitesi çevirisi yapabileceksiniz. Böylece, anlamakta güçlük çekti?iniz herhangi bir yabancy kayna?y, kolayca Türkçe’ye çevirebilecek veya istedi?iniz bir cümle ya da kelimenin Türkçe kar?yly?yny ö?renebileceksiniz.Bu hizmetten yararlanmak için öncelikle BU ADRESE tyklyyorsunuz ve sayfanyn ortasyndaki "Enter text or a webpage URL" kutusuna tercümesini istedi?iniz web sitesinin adresini giriyorsunuz. Dil seçeneklerinden "English > Turkish" ya da "Turkish > English"i seçip "Translate" dü?mesine tyklayynca tercümenin yapyldy?y yeni sayfa açylyyor. Hizmet çok yeni oldu?u i
 
Okunma:2233 iPhone 2.2.1 güncellemesi yayynlandy
Apple, Kasym ayynda IBM’den transfer ederken problemle kar?yla?ty?y Mark Papermaster’yn ?irkete gelmesinin önündeki engelin kalkty?yny açyklady?y gün, iPhone ve iPod Touch yazylymlarynyn yeni sürümünü kullanyma sundu.iPhone ve iPod Touch kullanycylarynyn uzun zamandan beri bekledi?i “kopyala yapy?tyr” fonksiyonuna sahip olmayan yeni sürümde, yenilikler yerine hata gidermelerinin oldu?u kaydedildi.Yeni sürümde cihazlaryn Ynternet tarayycysy Safari’de ortaya çykan hatalarla birlikte Mail yazylymyndan kaydedilen görüntü dosyalarynyn gösterilmesinde ortaya çykabilen hatalaryn giderildi?i, ve i?letim sisteminin kararlyly?ynyn arttyryldy?y belirtiliyor.iTunes üzerinden 2.2.1 sürüm numaraly yazylymy elde edebilirApple’dan yapylan ba?ka bir açyklamada ise, geçti?imiz Kasym ayynda IBM’in mikroi?lem
 
Okunma:2233 Crysis Warhead Yamandy
Daha geli?mi? bir CryENGINE 2 motoru ile hazyrlanan Crysis Warhead için yeni bir yama yayynlandy. Psychoyu güncelleyin. Crytekin geçti?imiz yyla bomba gibi dü?en hit oyunu Crysis Warhead için yama yayynlandy. :: Crysis Warhead Patch 1i indirmek için tyklayyn. Oyunu 1.1.1.710 sürümüne yükselten yama ile birlikte bazy bilinen problemler giderilirken, 64 bit i?lem dosyalary da Windows XP x64 ve Vista 64 bit sürümleri için eklenmi? görünüyor.
 
Okunma:2234 AMD AM3ler Görünmeye Ba?lady
AMDnin yeni soket yapysyna sahip DDR3 bellek destekli i?lemcileri kendilerini göstermeye ba?lady. AM3 soket uyumlu i?lemcilerin fiyatlary ne düzeyde, yeni seride kaç model mevcut? AMDnin yeni soket yapysy olan AM3, kendisini göstermeye ba?lady. DDR3 bellek denetçisi baryndyran ve yeni bir soket yapysyyla kar?ymyza çykan bu ürünler, AMDnin DDR3 belle?e, biraz geç de olsa, geçi?ini simgeliyor. Gerçi bellek fiyatlarynyn DDR3 tarafynda yeni yeni makul seviyeye geldi?ini dü?ünürsek belki de platform açysyndan en uygun zamanlama bu diyebiliriz.Modeller Hangileri?AMDnin üç ve dört çekirdekli Phenom II i?lemcilerini baryndyran yeni seride be? yeni i?lemci var. Bunlardan üç tanesi Phenom II X4 iki tanesi ise Phenom II X3, yani üç çekirdekli olarak sunuluyor. Y?lemcilerdeki önbellek miktarlary d
 
Okunma:2232 Yeni Pardus çykty! Windowsu ezer mi?
Tübitak bünyesinde geli?tirilen ulusal i?letim sistemimiz Pardusun en yeni sürümü çykty. Pardus 2008.2 Canis aureus, Windows 7ye kafa tutabilecek mi dersiniz? Y?te yenilikler. Pardus 2008in çe?itli hata düzeltmelerini ve yeni özelliklerini içeren ikinci ara sürümü Pardus 2008.2 Canis aureus yayynlandy. Adyny Anadolunun ya?am alany tehdit altynda olan canlylaryndan biri olan Altyn Çakaldan alan Pardus 2008.2 Canis aureus tüm Pardus sürümleri gibi GNU Genel Kamu Lisansy (GPL) ile özgürce da?ytylyp ço?altylabiliyor.Windowsa RakipDü?ük konfigürasyona sahip bilgisayarlarda da oldukça verimli çaly?an ve ücretsiz olan Pardus, yazylym devi Microsoftun ürünlerinden biri olan Windows i?letim sistemine de Türkiyedeki en büyük rakiplerden biri olarak görülüyor.Yenilikler Pardus 2008in çe?itli hata
 
Okunma:2233 Fenerbahçeden GSM ata?y (Fenercell)
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olmak için çaly?malara ba?lady. Milliyetin haberine göre, proje gerçekle?ti?inde Fenerbahçe, sanal mobil operatörlü?ü yapacak. Kulübün milyonlarca taraftary, mobil hizmetlerin önemli bir kysmyny kendi takymlaryna ait ?irketten alabilecekler.Bu ay Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yönetici Nihat Özdemir’in ipuçlaryny verdi?i Fenercell projesi için ?irketle?me sa?landy ve 400 bin TL sermayeli ‘Fenerbahçe Yleti?im Hizmetleri’ ?irketi kuruldu. Böylece proje için ilk önemli adym da atylmy? oldu.ALY KOÇ ORTAK?irketin kurucu ortaklary arasynda Fenerbahçe Kulübü’nün yany syra Ali Koç, Nihat Özdemir, Murat Özaydynly, Mahmut Uslu gibi yöneticiler de yer aldy. Kurucu listesinde Ba?kan Aziz Yyldyrym’yn bulunmamasy ise dikkat çekti.Fenerbahçe’
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Projeler
  Pascal
  Java
  Diğer Diller
  Delphi
  C ve C++
  Programlama
  Yerel Sunucular
  Eklentiler ve Compon
  PHP
  Mirc
  Java, Javascript
  CGI-Perl
  ASP
  Web Dizayn Araçları
  Veritabanı Uygulamal
  Uygulamalar
  Sunucular
  Sayfa Tasarlayıcılar
  Java ve Javascript Y
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.