ortak hatim

 

 

 
 
Anasayfa >> Haberler
Windows Linux Macintosh Oyun Donanım Script Telefon Güncel
Okunma:2234 Bu virüs bula?tyysa YANDINIZ
Korku salan zararly Conficker tam da kontrol altyna alynyrken, hackerlardan yeni sürpriz geldi.Conficker virüsü ortaly?y kasyp kavurmaya devam ediyor. Halen tam olarak kontrol altyna alynamayan virüs, tahminlere göre ?u anda 10 milyondan fazla bilgisayara bula?my? durumda. Güvenlik uzmanlarynyn halen kalycy bir çözüm için u?ra?ty?y, Microsoftun yazarynyn ba?yna ödül koydu?u virüsle mücadele için yakyn zamanda birkaç önemli adym atylmy?ty. Virüsün düzenli haberle?ti?i internet üzerindeki noktalaryn tespit edilmesi, bu sunucular ile virüsün ileti?imini kysytlamayy sa?lamy?, böylece virüs temizlenemese bile zararsyz hale getirilmi?ti.Fakat tam da bu esnada hackerlar virüsün yeni bir sürümünü yayynladylar. Conficker B++ olarak adlandyrylan bu yeni virüs ise uzmanlara göre öncekinden bile daha
 
Okunma:2233 ADSL kullanycylaryna MÜJDE
SABYT HAT ZORUNLULU?U KALDIRILIYOR Rekabet Kurulu, ADSL ba?lantysy için sabit telefon hatty zorunlulu?unun kaldyrylmasyny istedi.Rekabet Kurulunun 18 ?ubat 2009da aldy?y kararlar, Kurumun internet sayfasynda yayymlandy.Buna göre, Kurul, Türk Telekomünikasyon A.? tarafyndan ADSL ba?lantysy için sabit telefon hattynyn zorunlu tutulmasynyn, 4054 sayyly Rekabetin Korunmasy Hakkynda Kanuna aykyry oldu?u iddiasy üzerine inceleme yapty. Ynceleme sonucunda, Türk Telekomünikasyon A.?. hakkynda soru?turma açylmasyna gerek olmady?yna karar verildi.Ancak, söz konusu ?irket tarafyndan yalyn ADSL uygulamasynyn ba?latylmasy ve ?ikayet konusu uygulamaya son verilmesini teminen 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve Yleti?im Kurumuna gerekli ba?vurunun yapylarak, Rekabet Kurumuna tevsik edilmesi kararla?tyryl
 
Okunma:2235 Y?te Nokianyn son bombasy ! N86
Nokianyn büyük ?ovu devam ediyor: Tanytylan 4 yeni modelin ardyndan asyl sürpriz N86 ile ya?andy...Cep telefonu ve mobil cihazlar için önemli günler ya?anyyor. ?u syralarda dünyanyn tüm ilgisi Barcelonada devam etmekte olan Mobile World Congresste... Pek çok basyn organy Yspanyada fuary takip ederken, cep telefonu meraklylaryn asyl ilgisini çekecek haber Singapurdan geldi.VE KAR?INIZDA NOKIA N86 - KARELER Teknoloji meraklylary Nokianyn tanytty?y 4 yeni modelin pe?indeyken, firma herkesi ters kö?eye yatyryp, yeni cep telefonu N86 hakkyndaki ilk bilgileri Singapurdan duyurdu. Heyecan olu?turan bu duyuru dün de Mobile World Congressde tekrarlanynca yani Nokia yeni N86syny resmen tanytynca, N serisinin yeni bir üyeye kavu?aca?y da kesinle?mi? oldu. N86nyn ilk ilgi çekici özelli?i üz
 
Okunma:2234 iPhoneu piyasadan silmeye geliyor
Vodafone, Barselonadaki Mobil Dünya Kongresinde yapty?y açyklama ile Google destekli Android i?letim sistemine sahip ikinci telefonun duyurusunu yapty.Dokunmatik ekranly yeni "Magic," ilk Google Phone (G1) gibi yine HTC tarafyndan üretilecek ve Wi-Fi, 3.2 megapiksel kamera ve GPS özelliklerine, ayryca da G1de kullanylan Android i?letim sisteminin bir üst versiyonuna sahip olacak. G1in yana do?ru açylan klavyesinden farkly olarak HTC Magicde dokunmatik klavye olacak. G1in iPhonedan en büyük farky olarak görülen klavyesinin olmamasy yerden tasarruf sa?layacak ve Magic, G1in hantal ve kullany?syz olarak de?erlendiren tasarymdan daha ince bir yapyda olacak. HTC Magicin da?ytymynyn, G1 gibi yine T-mobile firmasy tarafyndan yapylaca?y dü?ünülüyor. The Independenttaki bilgilere gö
 
Okunma:2233 ?arjy hiç bitmeyen cep !
Samsungun yeni cep telefonu konsepti, ansyzyn pil bitmesi sorununa sonsuza dek son verebilir.Samsung geri dönü?türülebilir plastik ?i?elerden üretilen ve güne? enerjisiyle çaly?an çevreci bir cep telefonu tanytty.Engadgetmobileyn haberine göre Samsung Blue Earth arka yüzeyinde bulunan güne? enerjisi hücreleri sayesinde güne? y?y?ynda ?arj edilebiliyor. Blue Earth ekran parlakly?yny, arka plan aydynlatmasyny ve Bluetooth kullanymyny verimli bir ?ekilde düzenleyebilen bir "tasarruf-modu" ile donatyldy. Ayryca cihaza bir yaya-yazylymy da entegre edilmi?: Yazylym kullanycyya araba kullanmak yerine yürüdü?ünde ne kadar daha az CO2 üretti?ini bildirebiliyor.Blue Earth geri dönü?türülebilir bir maddeden yapylmy? kutunun içinde geliyor. Donanym, i?letim sistemi ve fiyat hakkynda herhangi bir bilgi
 
Okunma:2234 Google faturanyzy dü?ürecek !
Google’yn son zamanlarda ardy arkasy kesilmeyen hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Fakatbu sefer ki hizmeti interneti ile ilgili de?il. Google bundan sonraevinizde veya i?inizde ne kadar elektrik harcady?ynyzy hesaplayacak vefaturalarynyzy dü?ürmeye yardym edecek.Günümüzde birçok farkly alanda ilginç hizmetleri bulunan Google,bakyldy?ynda internet ile ilgisi olmayan bir alana, elektrikfaturalaryna el atty.Google resmi sitesinde duyurulan ve ?uan deneme safhasynda olan “EnerjiBilgi Sistemi” evinizde bir ayda ne kadar elektrik harcady?ynyzyn,hangi cihazyn ne kadar elektrik tüketti?ini size grafiklerle berabersunacak. Sizde bu veriler y?y?ynda elektrik tüketimini düzenleyiptasarruf yapabileceksiniz. Site yapylan açyklamada göre denemea?amasynda olan bu
 
Okunma:2233 Aylyk 10 TLye internet
Teknoloji ilerledikçe maliyetler de dü?üyor. Aylyk 10 TLye internet eri?imi...Türksat A.?, Kablo TV altyapysy üzerinden Uydunet markasyyla verdi?i internet eri?im hizmetinden faydalanmak isteyen yeni abonelerden kurulum ücreti alynmayaca?yny bildirdi.Türksat A.?den yapylan yazyly açyklamada, önceki gün ba?latylan kampanya boyunca Uydunete yeni abone olmak isteyenlerin 30 TLlik kurulum ücretini ödemeyecekleri ifade edildi.10 TLden ba?layan fiyatlarla sunulan Uydunet hizmetinde gerçek geni?bant internet eri?im hyzynyn 20 MBe kadar çykabildi?i vurgulanarak, Uydunet abonelerinin VOIP özellikli modemi taksitle satyn alabilecekleri de belirtildi.TEMYZ YNTERNETUydunetin sundu?u çocuklar için temiz internet hizmetinde, zararly içerikler ile zararly sitelerin kayna?ynda engellendi?i anlatylan
 
Okunma:2233 Hackery bulana 250 bin dolar ödül !
Amerikan yazylym devi Microsoft, Downadup/Conficker olarak bilinen kötü amaçly yazylymy üreteni ihbar eden ki?iye 250 bin dolar ödül vermeyi vaad etti.2008 Ekiminden bu yana aktif olan Conficker virüsü dünya çapynda milyonlarca bilgisayara bula?mayy ba?ardy.BBCye açyklama yapan Microsoft yetkilisi George Statkopulos, "Bu kötü amaçly yazylymy üretenlerin hesap vermesi gerek. Firmamyz, bu saldyryyy düzenleyenlere kar?y hiçbir ?ey yapamyyor" dedi. Statkopulos, verdikleri mesajyn "çok açyk" oldu?unu belirterek, "Mü?terilerimize bu saldyryyy yapanlaryn yargy önüne çykarylmasy için elimizden gelen her ?eyi yapaca?yz" diye konu?tu.Kendi kendisini kopyalayarak yayylan Conficker solucany, Microsoftun son güvenlik güncellemelerini yapmamy? olan bilgisayarlary etkiliyor. Internet ba?lantysy ya da USB
 
Okunma:2233 USB kablolary tarihe kary?yyor
Samsung, 3.1 - 10.6 Ghz frekansynda çaly?an yeni kablosuz USB çipsetini tanytty. 8 x 8 mm boyutlaryndaki çip mobil cihazlar için tasarlanmy? ve 120 Mbps veri hyzyna sahip. Bu veri aktarym hyzy 700 MBlyk bir dosyanyn 3 metre menzilde 1 dakika içinde transfer edilmesi anlamyna geliyor. Ayryca güvenlik amacy ile aktarymlar 128-bit AES ?ifreleniyor. 2009un ikinci yarysynda seri üretime geçecek bu çipset sayesinde dijital foto?raf makinesi, MP3-MP4 çalar, cep telefonlary gibi mobil cihazlar kablosuz USB seçene?ine sahip olacak.
 
Okunma:2234 VDSL2 nihayet kullanymda
Yki yyldyr reklamy yapylan ancak bir türlü kullanyma sunulamayan VDSL2 teknolojisi sonunda kullanycylarla bulu?tu.TTNET’in verdi?i hizmet 16 ve 32 Mbps olmak üzere iki farkly hyz paketine sahip. 30 Nisan tarihine kadar ba?lanty ücreti alynmayacak Yeni hizmette evler için 16 Mbps için aylyk 119 TL 32 içinse 149 TL ödenecek. Y?yerleri içinse bu rakamlar 129 ve 159 TL olarak düzenlendi. Her iki hyz seçene?i için de upload hyzy 1 Mbps olarak synyrlandyrylmy? durumda. VDSL2′yi kullanabilmek için santrale belli bir mesafede olmak gerekiyor. Bunun için gerekli test TTNET aboneli?i syrasynda gerçekle?tirilecek. Özel modemle ba?lanty kurulacak olan VDSL2 hizmetleriyle ilgili detayly bilgi Türk Telekom Ofisleri’nden alynabilir.
 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] [ 434 ] [ 435 ] [ 436 ] [ 437 ] [ 438 ] [ 439 ] [ 440 ] [ 441 ] [ 442 ] [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] [ 446 ] [ 447 ] [ 448 ] [ 449 ] [ 450 ] [ 451 ] [ 452 ] [ 453 ] [ 454 ] [ 455 ] [ 456 ] [ 457 ] [ 458 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ] [ 462 ] [ 463 ] [ 464 ] [ 465 ] [ 466 ] [ 467 ] [ 468 ] [ 469 ] [ 470 ] [ 471 ] [ 472 ] [ 473 ] [ 474 ] [ 475 ] [ 476 ] [ 477 ] [ 478 ] [ 479 ] [ 480 ] [ 481 ] [ 482 ] [ 483 ] [ 484 ] [ 485 ] [ 486 ] [ 487 ] [ 488 ] [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 492 ] [ 493 ] [ 494 ] [ 495 ] [ 496 ] [ 497 ] [ 498 ] [ 499 ] [ 500 ] [ 501 ] [ 502 ] [ 503 ] [ 504 ] [ 505 ] [ 506 ] [ 507 ] [ 508 ] [ 509 ] [ 510 ] [ 511 ] [ 512 ] [ 513 ] [ 514 ] [ 515 ] [ 516 ] [ 517 ] [ 518 ] [ 519 ] [ 520 ] [ 521 ] [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] [ 527 ] [ 528 ] [ 529 ] [ 530 ] [ 531 ] [ 532 ] [ 533 ] [ 534 ] [ 535 ] [ 536 ] [ 537 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] [ 541 ] [ 542 ] [ 543 ] [ 544 ] [ 545 ] [ 546 ] [ 547 ] [ 548 ] [ 549 ] [ 550 ] [ 551 ] [ 552 ] [ 553 ] [ 554 ] [ 555 ] [ 556 ] [ 557 ] [ 558 ] [ 559 ] [ 560 ] [ 561 ] [ 562 ] [ 563 ] [ 564 ] [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] [ 569 ] [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 573 ] [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ] [ 579 ] [ 580 ] [ 581 ] [ 582 ] [ 583 ] [ 584 ] [ 585 ] [ 586 ] [ 587 ] [ 588 ] [ 589 ] [ 590 ] [ 591 ] [ 592 ] [ 593 ] [ 594 ] [ 595 ] [ 596 ] [ 597 ] [ 598 ] [ 599 ] [ 600 ] [ 601 ] [ 602 ] [ 603 ] [ 604 ] [ 605 ] [ 606 ] [ 607 ] [ 608 ] [ 609 ] [ 610 ] [ 611 ] [ 612 ] [ 613 ] [ 614 ] [ 615 ] [ 616 ] [ 617 ] [ 618 ] [ 619 ] [ 620 ] [ 621 ] [ 622 ] [ 623 ] [ 624 ] [ 625 ] [ 626 ] [ 627 ] [ 628 ] [ 629 ] [ 630 ] [ 631 ] [ 632 ] [ 633 ] [ 634 ] [ 635 ] [ 636 ] [ 637 ] [ 638 ] [ 639 ] [ 640 ] [ 641 ] [ 642 ] [ 643 ] [ 644 ] [ 645 ] [ 646 ] [ 647 ] [ 648 ] [ 649 ] [ 650 ] [ 651 ] [ 652 ] [ 653 ] [ 654 ] [ 655 ] [ 656 ] [ 657 ] [ 658 ] [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] [ 662 ] [ 663 ] [ 664 ] [ 665 ] [ 666 ] [ 667 ] [ 668 ] [ 669 ] [ 670 ] [ 671 ] [ 672 ] [ 673 ] [ 674 ] [ 675 ] [ 676 ] [ 677 ] [ 678 ] [ 679 ] [ 680 ] [ 681 ] [ 682 ] [ 683 ] [ 684 ] [ 685 ] [ 686 ] [ 687 ] [ 688 ] [ 689 ] [ 690 ] [ 691 ] [ 692 ] [ 693 ] [ 694 ] [ 695 ] [ 696 ] [ 697 ] [ 698 ] [ 699 ] [ 700 ] [ 701 ] [ 702 ] [ 703 ] [ 704 ] [ 705 ] [ 706 ] [ 707 ] [ 708 ] [ 709 ] [ 710 ] [ 711 ] [ 712 ] [ 713 ] [ 714 ] [ 715 ] [ 716 ] [ 717 ] [ 718 ] [ 719 ] [ 720 ] [ 721 ] [ 722 ] [ 723 ] [ 724 ] [ 725 ] [ 726 ] [ 727 ] [ 728 ] [ 729 ] [ 730 ] [ 731 ] [ 732 ] [ 733 ] [ 734 ] [ 735 ] [ 736 ] [ 737 ] [ 738 ] [ 739 ] [ 740 ] [ 741 ] [ 742 ] [ 743 ] [ 744 ] [ 745 ] [ 746 ] [ 747 ] [ 748 ] [ 749 ] [ 750 ] [ 751 ] [ 752 ] [ 753 ] [ 754 ] [ 755 ] [ 756 ] [ 757 ] [ 758 ] [ 759 ] [ 760 ] [ 761 ] [ 762 ] [ 763 ] [ 764 ] [ 765 ] [ 766 ] [ 767 ] [ 768 ] [ 769 ] [ 770 ] [ 771 ] [ 772 ] [ 773 ] [ 774 ] [ 775 ] [ 776 ] [ 777 ] [ 778 ] [ 779 ] [ 780 ] [ 781 ] [ 782 ] [ 783 ] [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] [ 787 ] [ 788 ] [ 789 ] [ 790 ] [ 791 ] [ 792 ] [ 793 ] [ 794 ] [ 795 ] [ 796 ] [ 797 ] [ 798 ] [ 799 ] [ 800 ] [ 801 ] [ 802 ] [ 803 ] [ 804 ] [ 805 ] [ 806 ] [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] [ 810 ] [ 811 ] [ 812 ] [ 813 ] [ 814 ] [ 815 ] [ 816 ] [ 817 ] [ 818 ] [ 819 ] [ 820 ] [ 821 ] [ 822 ] [ 823 ] [ 824 ] [ 825 ] [ 826 ] [ 827 ] [ 828 ] [ 829 ] [ 830 ] [ 831 ] [ 832 ] [ 833 ] [ 834 ] [ 835 ] [ 836 ] [ 837 ] [ 838 ] [ 839 ] [ 840 ] [ 841 ] [ 842 ] [ 843 ] [ 844 ] [ 845 ] [ 846 ] [ 847 ] [ 848 ] [ 849 ] [ 850 ] [ 851 ] [ 852 ] [ 853 ] [ 854 ] [ 855 ] [ 856 ] [ 857 ] [ 858 ] [ 859 ] [ 860 ] [ 861 ] [ 862 ] [ 863 ] [ 864 ] [ 865 ] [ 866 ] [ 867 ] [ 868 ] [ 869 ] [ 870 ] [ 871 ] [ 872 ] [ 873 ] [ 874 ] [ 875 ] [ 876 ] [ 877 ] [ 878 ] [ 879 ] [ 880 ] [ 881 ] [ 882 ] [ 883 ] [ 884 ] [ 885 ] [ 886 ] [ 887 ] [ 888 ] [ 889 ] [ 890 ] [ 891 ] [ 892 ] [ 893 ] [ 894 ] [ 895 ] [ 896 ] [ 897 ] [ 898 ] [ 899 ] [ 900 ] [ 901 ] [ 902 ] [ 903 ] [ 904 ] [ 905 ] [ 906 ] [ 907 ] [ 908 ] [ 909 ] [ 910 ] [ 911 ] [ 912 ] [ 913 ] [ 914 ] [ 915 ] [ 916 ] [ 917 ] [ 918 ] [ 919 ] [ 920 ] [ 921 ] [ 922 ] [ 923 ] [ 924 ] [ 925 ] [ 926 ] [ 927 ] [ 928 ] [ 929 ] [ 930 ] [ 931 ] [ 932 ] [ 933 ] [ 934 ] [ 935 ] [ 936 ] [ 937 ] [ 938 ] [ 939 ] [ 940 ] [ 941 ] [ 942 ] [ 943 ] [ 944 ] [ 945 ] [ 946 ] [ 947 ] [ 948 ] [ 949 ] [ 950 ] [ 951 ] [ 952 ] [ 953 ] [ 954 ] [ 955 ] [ 956 ] [ 957 ] [ 958 ] [ 959 ] [ 960 ] [ 961 ] [ 962 ] [ 963 ] [ 964 ] [ 965 ] [ 966 ] [ 967 ] [ 968 ] [ 969 ] [ 970 ] [ 971 ] [ 972 ] [ 973 ] [ 974 ] [ 975 ] [ 976 ] [ 977 ] [ 978 ] [ 979 ] [ 980 ] [ 981 ] [ 982 ] [ 983 ] [ 984 ] [ 985 ] [ 986 ] [ 987 ] [ 988 ] [ 989 ] [ 990 ] [ 991 ] [ 992 ] [ 993 ] [ 994 ] [ 995 ] [ 996 ] [ 997 ] [ 998 ] [ 999 ] [ 1000 ] [ 1001 ] [ 1002 ] [ 1003 ] [ 1004 ] [ 1005 ] [ 1006 ] [ 1007 ] [ 1008 ] [ 1009 ] [ 1010 ] [ 1011 ] [ 1012 ] [ 1013 ] [ 1014 ] [ 1015 ] [ 1016 ] [ 1017 ] [ 1018 ] [ 1019 ] [ 1020 ] [ 1021 ] [ 1022 ] [ 1023 ] [ 1024 ] [ 1025 ] [ 1026 ] [ 1027 ] [ 1028 ] [ 1029 ] [ 1030 ] [ 1031 ] [ 1032 ] [ 1033 ] [ 1034 ] [ 1035 ] [ 1036 ] [ 1037 ] [ 1038 ] [ 1039 ] [ 1040 ] [ 1041 ] [ 1042 ] [ 1043 ] [ 1044 ] [ 1045 ] [ 1046 ] [ 1047 ] [ 1048 ] [ 1049 ] [ 1050 ] [ 1051 ] [ 1052 ] [ 1053 ] [ 1054 ] [ 1055 ] [ 1056 ] [ 1057 ] [ 1058 ] [ 1059 ] [ 1060 ] [ 1061 ] [ 1062 ] [ 1063 ] [ 1064 ] [ 1065 ] [ 1066 ] [ 1067 ] [ 1068 ] [ 1069 ] [ 1070 ] [ 1071 ] [ 1072 ] [ 1073 ] [ 1074 ] [ 1075 ] [ 1076 ] [ 1077 ] [ 1078 ] [ 1079 ] [ 1080 ] [ 1081 ] [ 1082 ] [ 1083 ] [ 1084 ] [ 1085 ] [ 1086 ] [ 1087 ] [ 1088 ] [ 1089 ] [ 1090 ] [ 1091 ] [ 1092 ] [ 1093 ] [ 1094 ] [ 1095 ] [ 1096 ] [ 1097 ] [ 1098 ] [ 1099 ] [ 1100 ] [ 1101 ] [ 1102 ] [ 1103 ] [ 1104 ] [ 1105 ] [ 1106 ] [ 1107 ] [ 1108 ] [ 1109 ] [ 1110 ] [ 1111 ] [ 1112 ] [ 1113 ] [ 1114 ] [ 1115 ] [ 1116 ] [ 1117 ] [ 1118 ] [ 1119 ] [ 1120 ] [ 1121 ] [ 1122 ] [ 1123 ] [ 1124 ] [ 1125 ] [ 1126 ]

 

Üyelik sistemimiz forum sayfamıza kaydırılmıştır. Buradan forum sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 

 Bu kategorilere de göz atın.
  Dil Yamaları
  Yamalar
  Trainer
  Strateji
  Spor
  Simülasyon
  Puzzle
  Oyun Araçları
  Macera ve RPG
  Kart Oyunları
  Hile Programları
  Gazino ve Şans Oyunl
  Dos Oyunları
  Çocuklar İçin Oyunla
  Çeşitli
  Arcade
  Araba Oyunları
  Aksiyon
  İş Hayatı ve Gündem
  Veritabanı
 

 
Son Eklenen Dokümanlar
1 Firefox ta localhost ayarı
2 Windows 7 Kurulumu Resimli Anlatım
3 Wibia toolbar artık her yerde
4 Windows Live Communications Platform Hatası ve Çöz
5 Veritabanına bağlanmak ve veri almak
6 CheckBox ile toplu silme
7 Veritabanından Rastgele Veri çekme (asp)
8 Veritabanı, kayıt ve silme işlemleri
9 Form bilgileri
10 ASPye giriş
 

 

 

Anasayfa | En Fazla indirilenler | Son Eklenenler | Son Etiketler | Canlı Tv | Dökümanlar | Haberler | İletişim | Google | Forum | Program indir
. Editörlük Başvurusu . Reklam

   © 2007 - 2009 indirme.net™ All rights reserved Duman Web Hizmetleri™.